BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Saterdag 01 Augustus 2020

JI PACKER


EN DIE AANNEMING TOT KINDERS

[JI Packer (1926-2020) is verlede maand oorlede. Hy was ‘n behoudende Anglikaanse teoloog en kampvegter vir die waarheid*. Sy bekendste werk is seker sy blitsverkoper, Knowing God. Ek deel hieronder enkele gedagtes uit die boek oor die heerlike onderwerp van aanneming tot kinders.]

Het jy besef? God neem verloste sondaars aan as sy eie kinders!

 

 “Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;"  (Romeine 8:15,16)

Die vraag “Wat is ‘n Christen?” kan op baie maniere beantwoord word. Die rykste antwoord is : ‘n Christen is iemand wat God as sy eie Vader het.  

Net terloops, nie alle mense is kinders van God in hierdie sin nie. Inteendeel Paulus stel dit duidelik dat ons almal, voor ons redding deur Jesus, kinders van die toorn was. Met ander woorde ons het onder God se oordeel en raak gestaan.  “…en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.” (Efesiërs 2:3) 

Die aanneming tot kinders is ‘n uitsonderlike stuk genade en  die grootste voorreg wat die evangelie ons bring. 

Ja, daar is ook ander voorregte. Soos vryspraak. Ons ken die betekenis….Regverdiging, vryspraak (justification) is ‘n forensiese saak.  Dit gaan oor die wet en oor God as regter. In die vryspraak spreek God ons vry van al ons skuld via ons geloof in Jesus op grond van sy volmaakte skuldoffer en boetedoening aan die kruis. Dit beteken , ek wat glo staan onskuldig, strafloos voor God omdat Jesus my straf gedra het. Dis heerlik.  Genadig! 

Aanneming tot kinders gaan egter nog verder. Dis ‘n familiesaak. Hier gaan dit nie oor die wet nie, maar oor liefde, nie oor God as Regter nie, maar oor God as Vader. Die aanneming tot kinders behels dat God ons in sy eie huisgesin opneem, ons word aangeneem as sy kinders en hanteer as sy erfgename! “Jy is dus nie meer ‘n slaaf nie; jy is nou ‘n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.” (Galasiërs 4:7) 


Ons hele praktiese Christelike lewe word beheer deur hierdie wonderlike waarheidsfeit. Ek is ‘n kind van God. Ons gaan spesifiek kyk hoe dit in die bergrede uitgespel word in praktiese terme. God se familiekode.

 Kom ons kyk na drie praktiese terreine in ons lewens waar die besef dat God ons Vader is ‘n reuse verskil sal maak:

1. Hierdie feit van kindskap bepaal my gedrag en lewenswandel.

 

Op 3 maniere beïnvloed ons kindskap van die Vader ons gedrag:

 

As kinders is ons nabootsers van die Vader. Jesus leer -"Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerddoen.” (Matt 5:44,45) As kinders moet ons die karaktereienskappe van die Vader vertoon . Terloops, as ons vol van vrees is, as ons dronk word, as ons te lui is om op ‘n Sondag na die Vader se woorde te kom luister... wat vertel dit vir die wêreld van ons Vader? Gaan iemand God eer omdat jy dronk word?

As kinders moet ons die Vader se naam eer aan doen. Anders gestel ons moet Hom verheerlik. As mense na ons gedrag kyk, moet hulle sê : “Kyk watse goeie Pa het hy!”  Hoor Jesus se woorde -  “Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik." (Matt 5:16)  Word ander mense na God toe getrek deur jou voorbeeld en gedrag. Of stoot jy hulle weg van God en die evangelie? 

As kinders moet dit ons begeerte wees om ons Vader gelukkig te maak. Dink bietjie mooi – Is jou Hemelse Vader gelukkig ... met jou gedagtes, met jou grappe langs die braaivleisvuur, hoe jy jou geld of tyd bestee? As ons goeie dinge doen moet ons nie na mense se goedkeuring soek nie, maar die Vader se goedkeuring in gedagte hou. Sy beloning is wat tel! "Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie.” 6:1 Die implikasie is dat wat God van ons dade dink, dis wat saakmaak! 

2. Hierdie feit van kindskap is die basis van my gebedslewe. 


Ons vrymoedige gebedslewe berus op die voorreg dat ons God ons Vader kan noem. Dis die spesiale voorreg van God se kinders in die Nuwe Verbond om God as Vader aan te spreek as ons bid. Dink maar aan die “Onse Vader” gebed wat Jesus sy dissipels geleer het. (Dit was nie so in die Ou Verbond nie!) Die Vader is altyd toeganklik vir sy kinders. Hy weet wat ons nodig het en wil die beste vir ons gee. Dit impliseer natuurlik nie dat ons altyd kry wat ons wil hê nie, want ons vra dinge wat nie altyd die beste is nie. (Weens onkunde, selfsug, sondige begeertes ens.) En tog, kind van God kan jy seker weet dat die Vader net jou beste belange op die hart dra! Jy hoef nooit daaraan te twyfel nie! “As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?” (Matteus 7:11) 

3. Hierdie feit van kindskap bepaal my geloofsvertroue op God om in al my behoeftes te voorsien.


Ons hemelse Vader is ‘n omvattende versorger soos enige goeie Pa, net baie meer. Jesus verseker ons -"Julle moet julle dus nie bekommer en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” (Matteus 6:31-33) 


Miskien moet elkeen van ons weer opnuut gaan dink : Is ek ‘n kind van God deur my vertroue op Jesus en sy offer? As ek daarvan seker is wat is die heerlike implikasies dat ek die Almagtige en liefdevolle God, my eie Vader kan noem? 

*In 2002 toe die sinode van die Anglikaanse diosees van New Westminster in Vancouver goedgekeur het dat sy biskop selfdegeslagverbintenisse mag seën, was Packer een van die sinodegangers wat in protes uitgestap het. Sy rede vir hierdie drastiese optrede was soos volg : 

“Because this decision, taken in its context, falsifies the gospel of Christ, abandons the authority of Scripture, jeopardizes the salvation of fellow human beings, and betrays the church in its God-appointed role as the bastion and bulwark of divine truth.” 


Woensdag 08 Julie 2020

Avontuurlike kerkwees in Namibië

 – my beskeie bydrae tot ‘n aktuele gesprek. 


Wat ‘n heerlike voorreg om deel te wees van die kerk van Jesus Christus in Namibië. Deel van die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges! Ons het so ‘n pragtige land – van suid na noord, van oos na wes. ‘n Ryk natuurskoonheid en ‘n ryke kultuurverskeidenheid. 

‘n Ryk heroïese kerkgeskiedenis – dink aan die baanbreker van die NGKN, eerwaarde Leonard, maar ook soveel ander soos pioniers van ons eie kerk. Natuurlik ook baanbrekers van ander kerke en sendinggenootskappe : Schmelen, Hahn, Rautanen en vele ander wat hulle lewens opgeoffer het vir Jesus en sy kerk! ’n Land vol heerlike geleenthede vir die evangelie! En groot uitdagings! 

BEDREIGINGS

Die NGKN as deel van die uitdrukking van die liggaam van Christus besin tans weer oor ‘n roepingsgedrewe volhoubare kerkwees. So ‘n gesprek en kritiese selfondersoek is beslis nodig, want ons kan die bedreigings en uitdagings wat die kerk in die gesig staar nie ignoreer of wegwens nie: Toenemende sekularisasie van ons lidmate en gevolglike dalende lidmaatgetalle, totale gebrek aan kerklike dissipline (lidmate en ampsdraers leef in openbare sonde en geen haan kraai daaroor nie), teologiese liberalisme en etiese relativisme (elkeen glo soos hy wil en maak soos hy wil), finansiële verknorsing van baie gemeentes wat nou deur die korrupsie in ons land en die Covid-19 situasie vererger word. 

Die grootste bedreiging, die skrikwekkende GEVAAR is natuurlik as ons God se vyand word weens ons kompromie met sonde. 

“Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie ‘n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy ‘n vyand van God is.” (Jakobus 4:4) 

LUISTER NA DIE WOORD!

Wat staan ons te doen? Ek dink ons almal stem saam dat ons weer ernstig na God moet luister deur die Woord van God ter harte te neem. In die lig van die Woord sal ons ons dan voor God moet verootmoedig. Net Hy kan ons weer optel en op koers plaas! Weereens het Jakobus vir ons raad: 

“Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. 
Bekla julle ellende, treur en huil! Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. 
Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog.” (Jakobus 4:8-10) 

In die konteks van Jakobus en die res van die Nuwe Testament is dit duidelik dat ons as kerk ons veral sal moet bekeer van sondes wat in ons geledere nes geskop het soos hoogmoed, materialisme, losbandigheid en wêreldgelykvormigheid. 

In plaas van kompromie met die sondige tydsgees moet ons weer sout en lig wees! 


TWEE OLIFANTE

As ons erns wil maak met God se opdrag tot bekering en vordering wil maak in ons gesprek en praktyk is daar in ons NGKN konteks tans twee OLIFANTE in die vertrek wat ons nie mag ignoreer nie. 

  • Die besluit van die AS2019 om selfdegeslagverbintenisse goed te keur en kerklik te seën! Ons mag nie iets seën wat God ‘n gruwel noem nie. Punt! 

  • Die liberale teologie van die teologiese fakulteite.(Pretoria, Stellenbosch en Bloemfontein) Ons moet eerlik wees met ons lidmate dat daar dosente is wat ons predikante oplei wat nie glo dat Jesus histories liggaamlik opgestaan het nie! 


Die rysmiere van kompromie met sonde het ons ondergrawe en belemmer ons voortgang en getuienis! 

VOORSTELLE

Ten slotte net ‘n paar praktiese voorstelle: 

1. Die NGKN moet breek met die AS totdat daar bekering en ‘n terugkeer na die Woord is. (Weereens baie dankie aan die 38 bedienaars van die Woord in Namibië wat hulle in die openbaar uitgespreek het teen die AS2019 selfdegeslag besluite!) Kliek - VERKLARING

2. Die NGKN moet haarself distansieer van alle liberale teologiese instellings en die opleidingsgeleenthede wat ons reeds in Namibië het verder uitbou en ondersteun. 

(Ons is in die bevoorregte posisie dat ons reeds die vrug kan sien van bedienaars van die Woord wat plaaslik opgelei is!) 

3. Die belangrikste - Die NGKN sal biddend haar sonde moet bely en God se aangesig moet soek. Kom ons wees almal eerlik – wat het nog van bidure oorgebly in die NGKN? Is gebed en smeking deel van ons kerklike leefwyse? (Of bid ons net so af en toe as daar weer ‘n droogte knel?) 

FINANSIES

En wat van die finansiële probleme? God beloof en die geskiedenis bewys dat God sy kerk in stand sal hou ook wat finansies betref as ons maar net in gehoorsaamheid God se werk op God se manier sal doen. Dit sal wel heel moontlik beteken dat ons nuut moet dink oor bedieningspatrone en minder materialisties moet leef, maar ons Vader sal in al sy kinders se daaglikse behoeftes voorsien! 

TRIOMF

Kom ons gaan voort met gehoorsaamheid aan vertroue op die lewende God! Glo in die triomf en die veilige bewaring van God se uitverkorenes!

"Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid! Amen." (Judas vers 24,25) Broer en suster, om God te gehoorsaam is nie altyd maklik nie maar dis inderdaad ‘n heerlike avontuur! Verfrissend soos ‘n stroom water in die Namib!

Saterdag 04 Julie 2020

Die Boerevolk en Siener van Rensburg

- wie is ons ware profeet? 

Ek is ‘n trotse lid van die Boerevolk wat in God se voorsienigheid hier aan die suidpunt van Afrika ontwikkel het. Ek het geen probleem met my identiteit nie. Ek leef nie in ontkenning oor ons geskiedenis nie. Soos in alle volke se verlede was daar hoogtepunte en laagtepunte. Ek idealiseer nie my volk en dink dat ons as etniese groep die ware Israel is nie, maar ek sien wel God se genadehand op die pad waarlangs Hy ons hier in Afrika gelei het met 'n besondere doel en taak. Ek praat en skryf met trots in Afrikaans. 


Die Voortrekkermonument, die Vrouemonument, die Taalmonument… noem maar op is vir my kosbare bakens en ek vat graag my kinders soontoe waar moontlik. 
Die Gelofte, Bloedrivier, die Vierkleur, Amajuba, Magersfontein, die uitwissing en lyding in die konsentrasiekampe, die wrede behandeling van die Kaapse rebelle... al hierdie dinge roer my hartsnare. 


(Terloops een van die mees aangrypendste boeke wat ek ooit gelees het is : “So het hulle gesterf” wat handel oor die onmenslike lukrake teregstelling van Kaapse rebelle , waarvan sommige nog blote seuns was. Maar wat wonderlik is, in hierdie boek word ook vertel hoe baie van hierdie veroordeeldes waarlik Jesus as hulle Verlosser gevind het in die dodeselle terwyl hulle op hul einde gewag het.) So, ek is lief vir my volk, maar juis daarom is dit ook vir my ontstellend dat soveel lede van die Boerevolk vir God vergeet en hulle rug op die evangelie gedraai het . Soortgelyk aan ou Israel se dwaling. “My volk het twee sondes begaan: Hulle het My, die bron van lewende water, verlaat, en hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap, waterbakke wat gebars is en nie water hou nie.” (Jeremia 2:13) Ons volk het die Bron van lewende water verlaat en groot getalle drink nou by vreemde bronne wat nie kan versadig nie. Gebarste waterbakke. Stukkende emmers. 

Wat is hierdie onbetroubare lekkende bronne in ons konteks? Dis alles wat teen die evangelie van Jesus is. Die skreiende materialisme en gejaag na plesier en die rugby afgod wat maak dat die evangelie vergeet word. Die liberale teologie van sommige teologiese fakulteite wat die evangelie uitwis omdat dit die liggaamlike opstanding van Jesus ontken. Die Prosperity Gospel wat die evangelie vermink en mismaak tot ‘n mensgesentreerde selfverrykingsprojek. Die Israelvisie wat die evangelie wat bedoel is vir alle nasies verskraal en verdraai tot ‘n eiesinnige volksafgodery. Dis so hartseer. 

DIE WARE PROFEET 

Daar is Afrikaners wat blykbaar nou hulle hoop op Siener van Rensburg as die groot Boereprofeet plaas. (Terloops, ek vermoed oom Siener sal self verbaas en verstom wees oor die bog wat deesdae aan hom toegedig word!) Watter geweldige mistasting! WIE IS ONS GROOT PROFEET, PRIESTER EN KONING? Die Here het reeds met Moses hieroor in die Ou Testament gepraat. “Ek sal ‘n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat Ek hom beveel. Ek sal self rekenskap eis van elkeen wat nie gehoorsaam is aan my woorde wat die profeet in my Naam sê nie.” (Deut 18:18,19) In Handelinge 3:22, 23* verwys Petrus terug hierna en toon aan dat hierdie profesie in Jesus vervul is. Jesus Christus het die finale sê en alleenlik in Sy Naam is daar verlossing te vind!** Jesus self is die finale openbaring van God aan die mens. “In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun...” (Hebreërs 1:1,2) 

Jesus Christus is die enigste ware profeet, priester en koning! 

My volk, weet dit! Jesus is die Lam van God wat vir ons geslag is en mense losgekoop het uit alle etniese agtergronde! “Toe sing hulle ‘n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.” (Openbaring 5:9) Kan dit duideliker gestel word? God maak deur Sy Seun Jesus vir Homself mense bymekaar vanuit elke denkbare groepering. Daarom is die groot opdrag wat ons van Jesus ontvang het om dissipels te maak van al die nasies! Sommige van die huidige selfaangestelde Boereleiers ken nie hulle eie geskiedenis nie. Hulle vergeet dat van ons grootste Boereleiers soos President Paul Kruger en Generaal CF Beyers uitgesproke sendingentoesiaste was, wat aktief sendingwerk onder swartmense bevorder het! Gaan kyk maar na die feite en bewys my verkeerd! 

Mag ons volk en ook al die volke rondom ons terugkeer na ons enigste hoop Jesus ons gekruisigde en opgestane Here! So word ons deel van die Israel van God! Sy volk tot in alle ewigheid. 

*Tog het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het Hy dit nou laat gebeur. 

Daarom, bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis. 

En dan sal daar tye van verkwikking van die Here af kom en sal Hy Jesus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewys is. 

Hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur sy heilige profete gesê. 

Moses het immers gesê: ‘Die Here julle God sal uit julle eie geledere vir julle ‘n Profeet soos ek laat voortkom. Gehoorsaam Hom in alles wat Hy vir julle sal sê.” (Handelinge 3:18-22) 

**En stop tog met al julle kamstige Hebreeus/Aramese variasies asof dit die sleutel tot die saligheid is! (Jeshua, Jahushua ens.) Die Naam van ons Verlosser word in die Nuwe Testament wat in Grieks geskryf is vir ons aangedui as IhsouV.

 (Die naam begin met ‘n i want Grieks het nie ‘n j letter nie) en of jy dit nou op die Engelse, Duitse, Franse of Afrikaanse manier uitspreek wat maak dit saak? En in Damara/Nama sal dit as Jesub uitgespreek word , want ‘n manlike naam eindig altyd op ‘n b terwyl vrouename op ‘n s eindig!)

Naskrif : Hierdie is 'n Afrikanermonument waarvan min mense weet. Dis op die plaas Waterbury naby Tosca in Noordwes, waar Genl. C R de Wet gevange geneem is tydens die 1914 Rebellie. Sy kommando moes oorgee na 'n baie uitputtende tog deur die Kalahari.Woensdag 24 Junie 2020

JHWH

- OF WATTER NAAM? 

Baie opregte Christene voel deesdae sterk oor die Hebreeuse naam JHWH. Daar is natuurlik ook kultusse vir wie dit ‘n kernsaak van die geloof is. Kom ons kyk bietjie rustig na hierdie tema vanuit God se Woord. Die God van Abram, Isak en Jakob, die Vader van ons Here Jesus Christus het sy Naam aan Moses bekend gemaak toe Hy hom geroep het om die volk uit Egipte te lei. Ons lees dit in Eksodus 3:13-15. Daarna sê Moses vir God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: ‘Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,’ en hulle vra vir my: ‘Wat is sy Naam?’ wat moet ek dan vir hulle sê?" Toe sê God vir Moses: "Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur." 

Verder sê God vir Moses: "Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: ‘Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.’ Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. 

EK IS WAT EK IS

Moses het ‘n probleem gehad. God het hom daar by die brandende doringbos geroep en hom na die slawevolk van Israel in Egipte gestuur en hy moes darem vir hulle kon sê WIE hom gestuur het. God antwoord toe : “EK IS WAT EK IS.” Hoe dit presies vertaal moet word is nie heeltemal duidelik nie, maar die betekenis is tog nie so moeilik nie en waarskynlik baie ryk – Die lewende God se bestaan is van niemand, geen mens afhanklik nie. Hy was en is en sal wees! Hy is nie ‘n menslike maaksel of uitdinksel soos die derduisende afgode nie! Hy is net. Die suggestie van B. S. Childs is dat JHWH hierdeur wou sê dat sy karakter bekend sou word uit sy toekomstige handelinge, vernaam die bevryding van die volk uit Egipte. Dit sou moeilik wees om net te sê “Ek is” het my gestuur en daarom lees ons in die volgende vers die naam JHWH. (vertaal met Here) Dis duidelik dat die naam ‘n verwantskap het met die woorde “Ek is”, maar die presiese betekenis is ook nie duidelik nie. 

HOEKOM VERTAAL ONS DIE NAAM JHWH IN AFRIKAANS MET HERE? 

En miskien wonder jy sommer ook waar kom die naam Jehova vandaan? Kom ons gaan bietjie terug in die geskiedenis. Uit respek vir God en uit vrees om die naam van die Here ydellik te gebruik het die Hebreërs nie die Godsnaam JHWH uitgespreek nie. In die plek van waar JHWH gestaan het, het hulle Adonai gebruik. (Adonai of Adon wat ons ook met Here vertaal het ‘n wyer betekenis gehad en kon na God of na ‘n mens verwys). Of Elohim (ook ‘n generiese Godsnaam). Om mense te herinner dat hulle nie die heilige naam JHWH naam moet uitspreek nie en eerder Adonai moet lees het hulle die vokale van die woord Adonai gevat en onder die konsonante van die woord JHWH geskryf. (Onthou net, oorspronklik is Bybelse Hebreeus net met konsonante geskryf, die vokale is later deur ‘n groep bekend as die Masorete ingevoeg.) Dit was net ‘n herinneringstegniek en hierdie woord met die vokale van Adonai was nooit bedoel om uitgespreek te word nie. As mens dit wel sou uitspreek sou dit getranskribeer kon word as Jehova. Dis waar die woord Jehova vandaan kom ,maar dis duidelik dat dit nooit die oorspronklike Godsnaam se uitspraak was nie. (Die Jehova getuies baklei dus vir iets wat nie regtig bestaan nie.) 

Dit blyk dat die ander titels in plek van die JHWH (ook genoem die tetragrammaton omdat dit uit vier letters bestaan) baie algemeen geword het na die verwoesting van die tempel en die Babiloniese ballingskap. Teen die tyd van Jesus is die naam JHWH nooit deur die gemiddelde Joodse persoon gebruik nie. 

VOORBEELD - Psalm 97:5
In die meeste Bybels word die Godsnaam JHWH dus nie as Jahweh of Jehova vertaal nie, maar as Here/LORD. In Afrikaans word die naam JHWH sowel as die naam Adonai/Adon met Here vertaal. Kom ons kyk bietjie na PSALM 97:5 as voorbeeld waar beide die naam JHWH en Adonai voorkom: 

ASV - The mountains melted like wax at the presence of Jehovah (JHWH), At the presence of the Lord (Adon) of the whole earth. 

NIV – The mountains melt like wax before the LORD, before the Lord of all the earth. 

OAV Berge smelt weg soos was voor die aangesig van die HERE, voor die aangesig van die HERE van die hele aarde. 

NAV - Berge smelt soos was voor die Here, voor die Here van die aarde. 

Nuwe Direkte Vertaling - Berge smelt soos was voor die HERE, voor die Heer van die hele wêreld. (Die nuwe Direkte Vertaling is dus die duidelikste in die sin dat die onderskeid tussen JHWH en Adon waarneembaar is vir die leser)

Om op te som - Daar is dus niks snaaks en verkeerd met die naam JHWH nie. In ‘n akademiese konteks kan dit selfs noodsaaklik wees om onderskeid te maak tussen verskillende name. Dis immers die verbondsnaam van God wat meer as 6000 keer in die OT voorkom. 

WAAROM NIE?

Die logiese vraag is dan nou seker - Waarom gebruik ons (en die Christelike kerk deur die eeue) oor die algemeen nie die naam JHWH in ons normale aanbidding nie? *

1.Niemand weet in elk geval presies hoe om dit reg uit te spreek nie. Ek het reeds verduidelik dat die presiese uitspraak verlore gegaan het. Dis belangrik om te onthou dat die huidige uitspraak “Jahweh” ‘n akademiese rekonstruksie is van die vermoedelik oorspronklike uitspraak, wat eerste voorgestel is deur Wilhelm Gesenius (1786–1842). Baie huidige geleerdes is oortuig dat dit nie die regte uitspraak is nie. Daar is dus verskil van mening. Dit opsigself is seker nie heeltemal ‘n voldoende rede om die gebruik van die naam JHWH veral in Bybelvertalings te ontmoedig nie. (Daar is wel ander redes) 

2. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, die LXX (Septuaginta) het die Hebreeuse JHWH vertaal met die Griekse woord kurios wat Here beteken. Dit geld veral vir die bekendste LXX manuskripte. Ter wille van volledigheid - daar was wel manuskripte waarin ‘n transliterasie van die naam JHWH ook voorgekom het. Die punt is net die Griekse vertaling van die Ou Testament is wyd gebruik in die vroeë kerk en dit is dus logies dat Christene God as Here sou aanspreek en nie JHWH nie. Insiggewend is dat die titel, kurios wat in die plek van JHWH gebruik is, ook vir Jesus in die Nuwe Testament gebruik word. Dis ‘n kragtige bewys van die Godheid van Jesus! 

3.Die Nuwe Testamentiese skrywers soos Paulus, die evangeliste en ander apostels het nêrens in hulle geskrifte soos ons dit in die Nuwe Testament aantref, die naam JHWH gebruik nie, maar eerder generiese terme soos God (QeoV), Vader en Here. Ook waar hulle die Ou Testament aanhaal het hulle nooit JHWH gebruik nie. 

4.Daar is geen bewys Jesus ooit die naam JHWH gebruik het nie. Jesus was ‘n vroom Israeliet en sou definitief volgens die siening van sy tyd nooit die naam JHWH in die openbaar gebruik het nie. Vanuit die Nuwe Testament weet ons dat Hy die generiese terme Vader (In Aramees, sy huistaal, Abba) gebruik het. Ons weet ook almal dat Jesus in sy modelgebed vir ons geleer het om God as Vader aan te spreek. Die enigste ander aanspreekvorm wat ons van weet dat Jesus dit gebruik het was “Eloi,” (my God) aan die kruis- as ‘n generiese term en nie as ‘n eienaam nie. 

Wat vir Jesus goed was is seker vir ons ook goed! 

Waarskuwing: Daar is niks fout met die naam JHWH as sodanig nie, maar die skielike gebruik van en die beheptheid met die naam JHWH is dikwels ‘n aanduiding dat mense in die kloue van die Israelvisie of Hebrew Roots Movement beland het. Dis ‘n gevaarlike glybaan weg terug na die Ou Verbond toe en uiteindelik heeltemal weg van die evangelie. 

POSITIEF!

Kom ons bekyk als positief! Op watter naam val die fokus in die Nuwe Testament? ( En ek dink hier kom ons by die hart van die saak) Die Nuwe Testament lê wel klem op ‘n NAAM! Kom ons kyk na Handelinge 4:10-12. (OAV) Dis besonder belangrik – (in die konteks is dit duidelik die Naam, Jesus) “En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.” 

Die Nuwe Testament is ook baie duidelik oor watter naam bo elke naam is! Lees maar in Filippense 2 waar Paulus so treffend eers Jesus se vernedering en dan sy verhoging beskryf. Dan maak hy hierdie wonderlike stelling in Filippense 2:9-11. 

“Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 
sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, 
en elke tong sou erken: "Jesus Christus is Here!" tot eer van God die Vader.” 

Die naam wat ek en jy moet ken om gered te word is die Naam Jesus, die Seun van die Lewende God. 

Hieroor is Paulus baie duidelik in Romeine 9:9,13. 

9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. 
13. want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. 

Het jy al die regte Naam om gered te word aangeroep? Dis die naam van Jesus. Hy is die Middelaar en Hoëpriester tussen ons en die Vader. Daar is geen ander pad van verlossing nie, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe!

*Streng gesproke maak die Christelike kerk tog wel algemeen gebruik van die naam JHWH in die term "halleluja"  wat beteken : Prys Jah (Jah is 'n afkorting van die naam JHWH) Ons vind dit natuurlik algemeen in die Psalms in 'n konteks van lof en ook in Openbaring byv. 19:1 "En ná hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!"


Kyk ook op YouTube - kliek op NAAM?

Woensdag 17 Junie 2020

WIE HET DIE MAG OP AARDE?

- vaste kos vir versterking in ‘n tyd van verwarring. 


Wie het die mag op aarde? Platweg gestel - Wie is die sterkste, wie het die laaste sê? Dis ‘n saak wat nou weer baie aktueel raak. As ek so luister, klink dit vir my of almal nie heeltemal seker is nie. Wie het die mag? Ons sien nou immers soveel voorbeelde van magsmisbruik. (Dink maar aan die toepassing van buitensporige Covid-19 maatreels in Suid-Afrika en ander plekke.) So wie het regtig die mag? Is dit plaaslike politici? Is dit internasionale geldmagte of geheime organisasies? ‘n Toekomstige wêreldregering? Is dit die duiwel en sy demone? Of is alles maar net toevallige noodlot? 

In Jesus se sg. hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 is dit baie duidelik wie alle mag op aarde het. 

 “Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: "Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee."  (Joh 17:1,2) 

Hierdie gebed gee vir ons as’t ware ‘n heilige insig in die diepte van sy wese. Jesus se gebed is ook ‘n volmaakte gebed. Die fokus van sy gebed is die fokus van alle ware gebed – die verheerliking van die Vader. Jesus se verheerliking deur sy kruisdood en opstanding gaan baie nou saam met die Vader se verheerliking. Die redding van sondaar mense deur Jesus se verheerliking in die kruis en opstanding bring immers eer en heerlikheid aan die Vader! 

Dis baie duidelik – Jesus dank Sy Vader dat Hy aan Hom die VOLMAG gegee het oor die hele mensdom (alle vlees) juis om die doelwit van eer aan God deur redding te bereik. 

Een ding kan ons van seker wees, Jesus se mag is ‘n absolute mag. 

Hier word ‘n spesifieke doel van Jesus se mag wat Hy van die Vader ontvang het aangedui – die redding van diegene wat die Vader aan die Seun gegee het. Ons het hier te make met ‘n baie diep, heerlike en vertroostende waarheid. Maar aan die ander kant natuurlik ook vir ons menslike verstand ‘n onbegryplike waarheid. Die Vader het sekere mense aan die Seun gegee om hulle te verlos. 

Wanneer? Dit het in die ewigheid gebeur, voor die grondlegging van die wereld. In die ewige raad van God het die God die Vader aan God die Seun sekere mense gegee om te red deur sy kruisoffer en opstanding. Hierdie waarheid vind ons reeds in Johannes 6:37. “Elkeen wat die Vader vir My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit verwerp nie.” Nie alle mense kom na Jesus vir redding nie, maar wel diegene wat deur die Vader aan Hom gegee is! 

As ons dit raaksien verstaan ons ook waarvan Handelinge 13:48 praat. Ons lees met betrekking tot Paulus en Barnabas se evangelieverkondiging die volgende : “Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword.” “...en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.” (OAV) 

Kind van God, hier het ons te make met ‘n verbysterende waarheid! 

Jou redding is van ewigheid af beplan en verseker deur God self! Die baie bekende Godsman dr Martyn Lloyd-Jones se preke oor hierdie gedeelte in Johannes 17 is saamgevat in die bundel, getiteld “Saved in eternity” Dis so veelseggend! 

Wat is die praktiese nut en betekenis van hierdie waarheid? Kind van God, jy wat na Jesus gekom het, jy kan weet dis nie uit jou eie krag of goedheid nie. Dis God se genade wat sonder verdienste aan jou vanaf ewigheid geskenk is, wat in die eerste plek gemaak het dat jy na Jesus gekom het en Hom as jou Saligmaker vertrou het. Die implikasie is dat jou redding nie op losse skroewe berus nie, maar van ewigheid vas is in die genadige besluit van God. Jou redding behels ‘n Goddelike wonderwerk en ingryping “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore.” (Joh 1:12,13)   Jou redding staan vas, nie omdat jou geloof of besluite so vas is nie, maar omdat jou redding verankerd is in die onveranderlike ewige genadebesluit van God self! Geboorte uit God! As dit jou nie opgewonde maak nie, wat kan dan? 

Die implikasie is : Geen duiwel, geen regering, geen geldmag kan verhoed dat Jesus God se uitverkorenes wat die Vader aan Hom gegee het, red nie! Geen mag of krag of gesag kan hierdie uitverkorenes uit die hande van Jesus ruk en hulle van hulle saligheid beroof nie 

Soek jy nog bevestiging van Jesus se almag? Luister bietjie... Jesus sê in Matteus 28:18 "Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.” Dis terloops die agtergrond van die heerlike sendingopdrag net in die volgende vers! 

Nog nie oortuig nie? Gaan lees maar net weer Openbaring. Openbaring in geheel is ‘n herbevestiging van Jesus heerlikheid en mag. Byv. die verheerlikte Christus het die sleutels van die dood en die doderyk. Nie Satan of wêreldmagte nie! Jesus is die Lam wat geslag is, maar wat terselfdertyd die Leeu van Juda is. Daar is nog baie voorbeelde. Die Verlosser Christus se mag is onbeperk en onaantasbaar!

DUIWEL?

Maar miskien wonder jy nou : "Wat van die Satan? Sy mag is tog ook groot? Hy word immers beskryf as die brullende leeu?" Ja, die duiwel is inderdaad gevaarlik. Hy kan groot skade aanrig en selfs kinders van God in die gevangenis laat werp en laat doodmaak. En tog... weereens is dit Openbaring wat vir ons 'n heerlike perspektief bied. In vergelyking met Jesus is sy mag baaie beperk en tydelik. Dit word pragtig uitgebeeld in die omstrede Openbaring hoofstuk 20. Jesus se regering is duisend jaar (simbolies vir volmaaktheid), die Satan word net vir 'n kort tydjie losgelaat om daarna vir ewig in die poel van vuur gewerp te word. Die kontras is duidelik : Jesus se mag is onbeperk en ewig. Satan het 'n klein beperkte speelruimte en sy ewige verdoemenis staan vas!

EWIGE LEWE

Onthou net weer, hierdie mag gebruik Jesus om onverdiend vir jou en my die ewige lewe te gee. En wat behels dit? Vers 3 “En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” 

Ewige lewe is nie net bloot ‘n onbepaalde verlengde bestaan nie. Lewe is meer as net blote bestaan. Ewige Lewe is ware kennis van God en sy Seun. Habakuk het al op hierdie begrip van ware lewe gesinspeel as hy ‘n tyd voorsien dat “die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die HERE soos die waters die seebodem oordek.” (Habakuk 2:14) 

Ons ken God en sy Seun nou reeds. 

Om God te ken beteken dat ek verander en vernuwe word en deel kry aan ‘n kwaliteit van ware lewe wat die ongelowige nie ken nie! Dink bietjie so daaraan – ons wat aan Jesus behoort kan nou in hierdie tyd van verwarring en vrees reeds elke dag die ewige lewe geniet! Ware kennis van en gemeenskap met die Vader en Seun deur die Heilige Gees. En niemand kan dit van ons wegneem nie, want Jesus het alle mag! Amen

Maandag 08 Junie 2020

DUBBELHARTIGHEID

- DIE VLIEG IN JOU VREUGDESALF
[Maak gerus jou Bybel oop by Jakobus hoofstukke 1 en 4]
Is daar vreugde in jou Christenskap, groei en getuieniskrag? Is oorwinnende blydskap ‘n beskrywing van jou geloofspad? Ja, natuurlik, versoekings en beproewings sal daar ook wees. Maar volgens Jakobus is dit nie iets negatief nie. Die toetsing van ons geloof spoor ons juis aan tot volharding, tot vasbyt. Dit is noodwendige trappies wat ons moet klim op pad na volmaaktheid. En in hierdie stryd het ons as kinders van God die voorreg om wysheid te vra. (1:5) Wysheid soos jy weet gaan oor die insig om prakties ons Christenskap uit te leef. Wysheid is die vermoë om God se wil prakties in my daaglikse lewe te implementeer. In ons wedloop tot volmaaktheid (geestelike rypheid) mag ons bid en God sal sonder om ons te verwyt aan ons wysheid gee. Maar dan noem Jakobus ‘n struikelblok. Daar is iets wat kan verhinder dat ons gebede verhoor word. Daar is ‘n vlieg in die salf waarvoor ons moet pasop. Hierdie vlieg se naam is dubbelhartigheid. Dis die groot sondebok, dis die struikelblok wat vreugdevolle Christenskap belemmer. Of dan nou ’n virus wat ons vreugde opvreet. Kom ons bekyk hierdie probleem van naderby uit drie hoeke : 
1) Wat is dubbelhartigheid? 
2) Die gevaarlike gevolge van dubbelhartigheid. 
3) Die oplossing\kuur vir dubbelhartigheid 

WAT IS DUBBELHARTIGHEID? 

“Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. 
Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie- so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.” (Jakobus 1:6-8) 

“Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!” (Jakobus 4:8) 

Die woord wat hier in die OAV in 1:8 en 4:8 met dubbelhartigheid vertaal word is δίψυχoς (dipsugos) - letterlik “dubbelsiel, tweesielig.” Dis ‘n goeie beskrywing. In sy verhouding met God openbaar so iemand ‘n dubbele of gesplete persoonlikheid. In Afrikaans praat ons ook sommer van ‘n draadsitter, ‘n manteldraaier. Jakobus gebruik hierdie term in twee kontekste:

Jakobus 1. Dis duidelik dat hy iemand wat twyfel beskryf as dubbelhartig. Nou weet ons dat alle gelowiges tye van wankelende geloof beleef en ons moet gedurig daarteen stry. (Soos Abram!) Tog het hy die beloftes verkry deur die geloof. Dubbelhartigheid is egter iets anders as hierdie van tyd tot tyd stryd teen vertwyfeling, iets anders as ‘n geloof wat soms swak is. Dit gaan hier oor ‘n doelbewuste dubbele ingesteldheid. Aan die eenkant sal ek God uitprobeer deur te bid, maar as dit nie werk nie, is ek heeltemal tevrede om my tot ander bronne van hulp te wend. God is nie werklik my enigste bron van hoop en my enigste objek van verwagting nie. Ek is besluitloos (undecided) in my verhouding met God. Vertroue op God is vir my maar net een van die opsies ‘n Dubbelhartige mens is onbestendig. Daar is geen vaste oortuiging om op die Here alleen te vertrou nie. So ‘n persoon het eintlik nog nooit sy “mind” opgemaak nie! Dubbelhartigheid kom eintlik maar neer op valsheid. (Vergelyk die gebruik van die woord dubbelhartig in Psalm 12:3)* Pasop vir ‘n stuk valsheid in ons verhouding met God! 

Jakobus 4. Hier kry ons verdere insig in die term dubbelhartig. Hier gebruik Jakobus die term vir mense wat beide God en die wêreld probeer liefhê. “Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie ‘n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy ‘n vyand van God is.” NAV "Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God." OAV (4:4) Ek is ewe tuis om vandag saam Bybelstudie te hou saam met Christene en môre ‘n dronknespartytjie saam met die wêreld. Met die mond sê hulle dat hulle uitsien na die Koninkryk van God se koms, maar hulle hele lewe is ingestel om hulle eie materiële koninkryk op aarde te bou. Die dubbelhartige wil sy brood aan twee kante gebotter hê - hy wil eendag deel in hemelse heerlikheid, maar hy is so bang hy mis die genietinge van die sonde. Ek wil graag in wees by God se kinders, maar ek wil net so graag in wees by die nuutste giere, modes en neigings van die wêreld. In sy toewyding aan die Here is hy dus wispelturig, onstabiel, rigtingloos, besluitloos, onbeslis, halfhartig, tweeslagtig. Hy probeer gelyktydig op twee stoele sit... Dit lei tot groot ellende... 

DIE GEVAARLIKE GEVOLGE VAN DUBBELHARTIGHEID 

Dubbelhartigheid verongeluk jou gebedslewe. Uit altwee gedeeltes is dit duidelik. God beantwoord nie die gebede van die wat op twee gedagtes hink nie.(1:7,8) Dubbelhartigheid in my verhouding met God lei daartoe dat as ek wel nog bid ek verkeerd bid en dat God nie my gebede verhoor nie. Die gevolg is jy is kragteloos, sonder oorwinning en sonder blydskap. Jy dink dalk jy kan wegkom met dubbelhartigheid. Dubbelhartigheid lei egter tot ‘n vreugdelose, ‘n onvergenoegde lewe. Jy sal altyd ontevrede en ongelukkig wees. Dit lyk amper asof dubbelhartigheid ‘n noodlottige kettingreaksie aan die gang sit. As jy dubbelhartig is bid jy nie met geloof nie of jy bid met die verkeerde motiewe. Dit lei daartoe dat jy onvervuld en geestelike gebrekkig is. Hierdie onvervuldheid en gebrekkigheid maak jou jaloers en afgunstig op ander mense en dit lei weer tot rusies en konflik - ‘n hele gemors omdat jy dubbelhartig is! 


Erger nog, dubbelhartigheid belemmer jou totale verhouding met God. Dit word hier baie sterk gestel “vyand van God” (4:4) God self word jou teenstander! ‘n Dubbelhartige word beskou as iemand wat ontrou is in sy verhouding met God (Daarom praat Jakobus van “egbrekers en egbreeksters” - OAV). Die almagtige God laat Hom nie misbruik nie. God is nie bereid om die tweede plek in jou lewe te vul nie. Hy wil ons heeltemal hê, ons is immers gekoop deur die bloed van Jesus. God se kinders is mos eintlik die aanstaande bruid van Christus. Ons wag dat die bruidegom ons kom haal. Geen aardse bruidegom gaan maar verlief neem dat sy aanstaande met ander mans flankeer nie. Of besluitloos is oor haar lojaliteit nie. Dis ook heeltemal ondenkbaar dat Jesus dit sal duld. As dubbelhartigheid nie genees word nie lei dit skrikwekkende gevolge. Die geskiedenis is vol voorbeelde – die vrou van Lot , die gemeente van Laodicea (Hulle het Jesus naar gemaak!) 

DIE OPLOSSING VIR DUBBELHARTIGHEID 

Jakobus is baie duidelik in sy advies. “Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. 
Bekla julle ellende, treur en huil! Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. 
Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog." (4:8-10) 

Wat nodig is om van hierdie vlieg ontslae te raak is totale verootmoediging en bekering! 

Gaan word stil op jou knieë. Laat jou gedagtes teruggaan na die kere van valsheid, van dislojaliteit, van ongehoorsaamheid. Aktiveer jou gewete, dink bietjie na oor jou ontrouheid. Besef jou lewe snel verby en daar is geen vreugde en vrug nie. Wees in ‘n toestand van rou. 

Wanneer laas het jy in jou binnekamer voor die Here gehuil of getreur? 

Bekering sal behels dat ek my aan die Here sal onderwerp met ‘n volkome hart. Die teenoorgestelde van dubbelhartig is enkelhartig. Plaas jou verwagting en vertroue op die Here alleen. Prakties - breek die brûe van sonde agter jou af. Raak ontslae van verkeerde gewoontes, vriendskappe en verhoudings! Werp jouself in nederigheid op die genade van God in Jesus Christus! Klou opnuut weer vas aan die kruis as enigste hoop! 

*Psalm 12:3 OAV “Hulle praat leuens, die een met die ander; met vleiende lippe spreek hulle dubbelhartig.”

Dinsdag 26 Mei 2020

Pasop vir die HONDE!

- hulle mislei julle om op uiterlike vleeslike bates te vertrou in plaas van op Jesus alleen! Soos ons ‘n vorige keer gesien is Paulus se brief aan die Filippense ‘n heerlike aanmoedigings brief vol blydskap, vreugde, vertroosting en vergenoegdheid. (Kliek op MATRIEK

Tog vind die apostel dit ook nodig om ‘n ernstige waarskuwing te rig in Fil. 3:2. Sy waarskuwing klink baie hard, reguit en eintlik ‘n bietjie kru. Letterlik staan daar soos die OAV dit vertaal “Let op die honde; let op die slegte arbeiders; let op die versnyding.” Die NAB omskryf dit ietwat versagtend soos volg : “Pas op vir daardie dwaalleraars; pas op vir daardie mense wat kwaad stig; pas op vir daardie betekenislose besnydenis!” 

Waarom vind Paulus dit nodig om so iets aan die Christene van Filippi te skryf? Daar was dwaalleraars wat hierdie jong Christene in Filippi geleer het dat die geloof in Jesus alleen nie genoeg was vir hulle volle verlossing en vreugde nie – hulle moes steeds die Joodse besnydenis ondergaan. Ons noem hulle die Judaïseerders – (hulle was ook in die gemeentes van Galasië ‘n probleem) Natuurlik is dit ‘n valse lering wat die hart van die evangelie en die eer van Jesus aantas en daarom wek dit Paulus se argwaan en sterkste misnoeë op. Hy noem hierdie valse leraars “honde” en die besnydenis noem hy spottenderwys die “versnyding” In die Grieks kry ons hier ‘n skerp woordspeling. Tussen peritome (peritomh) - besnydenis en katatome (katatomh)
 – versnyding (OAV), versnippering - dis sommer eintlik net ‘n onnodige verminking* wil Paulus hulle laat verstaan! 

Besnydenis is natuurlik nie iets wat in isolasie verstaan moet word nie. Hierdie selfde dwaalleraars wou die Christene laat terugkeer na die ou Joodse wetsisteem wat ingesluit het die onderhouding van die Sabbat en die voedselwette. (Klink bekend, nê? Sabbat en koswette – dis vandag nog die alewige snaar waarop die dwaalgeeste so graag tokkel!) 

Kortweg gestel, al hierdie wette wat hulle op die Christene wou afdwing het neergekom op ‘n terugkeer na die Ou Verbond! 

Dit bring ons by die kernsaak waaroor dit hier gaan. Waarop of op Wie vertrou jy vir jou volle genoegsame verlossing? Op die tora (die wet van Moses) of op Jesus? Op uiterlike gebruike en rituele (wat Paulus hier die vlees noem) of op Jesus Christus die gekruisigde en opgestane Here? 

Wees eerlik! Op wie of wat vertrou jy nou eintlik? 

Ek rig hierdie uitdaging aan al die aanhangers van die Israelvisie en die Hebrew Roots Movement. Julle wat so spog oor julle sabbat, julle nuwe mane, julle streng voedselwette, julle bedrieglike kastige afstamming (Israelvisie) van die tien stamme van Israel. Julle gedwepery met Hebreeuse name! En so terloops, daar is net een NAAM bo alle name, die naam Jesus waardeur ‘n mens gered kan word. En in die Nuwe Testament wat oorspronklik in Grieks geskryf is, kom dit in die Griekse vorm IhsouV na ons. Gaan bestudeer maar net eerlik Handelinge 4:10-12 en Filippense 2:5-11. 

Vertroue op Sabatte, name en kosreëls? Wat anders is dit as vertroue op uiterlike dinge? Vertroue op die vlees?

Maar ek rig ook hierdie waarskuwende woorde aan mense wat gereeld in die kerk sit, lidmate, maar vir wie dit maar net bloot oor uiterlike godsdiens of mooi tradisie gaan. Die punt is vertrou jy op Jesus die gekruisigde alleen of is ander bates nog vir jou belangriker? Is ander bates nog jou eintlike sekuriteit? Troos jy jouself met allerhande mooi gebruike of ordentlikheid? 

In hierdie konteks is Paulus se uitspraak in vers 3 veelseggend en kardinaal belangrik! “Ons het die ware besnydenis, óns wat God deur sy Gees dien, óns wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie.” (Fil. 3:3) 

Paulus weet waarvan hy praat. Soos hy verder beskryf (en lees gerus verder in hfst. 3) het hy eens op ‘n tyd ook op alle uiterlike bates vertrou soos sy fisies afkoms van Abram en soos sy fanatiese stiptelike gehoorsaamheid aan die tora. Hy was onberispelik getrou aan die tora oftewel die wet van Moses. Maar toe ontmoet hy Jesus Christus. Meer korrek dis Jesus wat hom wat Paulus is gegryp het daar op pad na Damaskus. Toe verander als... En van toe af beskou hy al hierdie vorige bates as drek, gemors , waardeloos sodat hy Jesus as enigste bate kan aankleef. Hoekom? Paulus het nou besef - Die regverdiging, die vryspraak is in Jesus alleen te vind. “Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja, nog meer: ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met Hom kan wees: vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat ‘n mens in Hom glo.” (Fil. 3:7-9) 

My vriend, hoor mooi! Al jou indrukwekkende Hebreeuse frases en name, streng onderhouding van allerhande wette en spitsvondige slimmighede is waardeloos! Stel jou vertroue op Jesus alleen en dank Hom deur die vrugte van die Gees te dra wat die einste Paulus vir ons in Galasiërs 5:22,23 beskryf. Dis natuurlik ten diepste in lyn met God se bedoeling met die wet. 

Jesus self is die volkome vervulling en eind doelwit van al die bepalings van die Mosaïese wette. 

Die Mosaïese wette was die konstitusie van die Ou Verbond. Jesus het die Nuwe Verbond deur sy finale en volledige bloedoffer bevestig. Hy sê dit self met die instelling van de nagmaal. Die implikasies is duidelik : Wie aan Jesus behoort is die ware Israel en dus kinders van Abram. (Gal. 3:7) Wie op Jesus vertrou het die ware besnydenis en deel in die ware Sabbatsrus, want Jesus self is die weg, die waarheid en die lewe! Alles wat die tora was in die Ou Verbond (die waarheid en lewe en die regte pad) is nou in Jesus self te vind binne die Nuwe Verbond! Om dus weer terug te keer na die Ou Verbond is ‘n verwerping van Jesus en die evangelie! Wees gewaarsku! 

My vriend, vriendin, plaas jou vertroue op Jesus en Hom alleen! Vandag nog! 

Kyk op Youtube - kliek HONDE!

*Ook in die brief van die Galasiërs waarin Paulus dieselfde probleem van terugkeer na die besnydenis en die wet van Moses aanspreek, raak Paulus baie driftig op dieselfde trant soos in Gal.5:12. “Ek wens die mense wat dié verwarring onder julle stig, wou hulleself dan maar heeltemal ontman!” (NAV) “ Ag, as die wat julle opstandig maak, hulleself tog maar ook wou vermink!” (OAV) Paulus raak hier erg sarkasties teenoor die dwaalleraars en sê dus in effek : as hulle dan nou wil besny moet hulle sommer by hulleself als afsny!

Donderdag 21 Mei 2020

HEERLIKE HEMELVAART!

- ‘n kort herinnering aan die praktiese nut en betekenis daarvan vir ons. 


Kom ons herinner mekaar ‘n bietjie aan die heerlike betekenis van die hemelvaart van ons Here Jesus! Hemelvaart word dikwels maar afgeskeep in ons denke en Christelike praktyk. Ons lê baie klem op Kersfees (die mens/vleeswording van Jesus), Paasfees (Jesus se kruis en opstanding ter wille van ons) en Pinksterfees (die uitstorting van die Heilige Gees), maar vergeet soms van die praktiese troos van hemelvaart. En dis juis ‘n besondere troos in hierdie tye. Maar ook elke dag in ons pad van geloof en stryd. Hoe lyk hierdie praktiese troos? 

Met die Heilige Skrif as bron en vertrekpunt het die Heidelbergse Kategismus dit vir ons in drie hoofpunte opgesom in vraag en antwoord 49. 

Vraag 49: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? 

Antwoord: 

TEN EERSTE DAT HY IN DIE HEMEL ONS VOORSPRAAK BY DIE VADER IS. 

Ons lees dit onder andere in 1 Johannes 2:1. “Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig- ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader.” Dis so heerlik geliefde, juis as ek en jy as kinders van God, gesondig gestruikel, misluk het – het ons ‘n persoonlike verteenwoordiger en advokaat wat met liefde vir ons pleit en intree by die Hemelse Vader. Hy stel ons saak. En natuurlik pleit Hy vir ons op grond van sy verdienste en meriete wat Hy aan die kruis vir ons verwerf het. As jy aan Jesus behoort het jy die beste advokaat in die heelal! Dit gee ons telkens weer nuwe hoop! Dit bring ons weer en weer op ons knieë om ons Here Jesus te dank en opnuut ons lewens aan Hom toe te wy! Die waarheid van sy intersessie vir ons word bevestig in die volgende Skrifgedeeltes: 

“Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.” Romeine 8:34 

“Daarom kan Hy ook dié wat deur Hom na God gaan, eens en vir altyd verlos: Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree.” Hebreërs 7:25 

TEN TWEEDE DAT ONS ONS MENSLIKE NATUUR IN DIE HEMEL AS 'N BETROUBARE WAARBORG HET DAT HY, AS DIE HOOF; OOK ONS, SY LEDE, NA HOM TOE SAL NEEM. 

Ons lei iets hiervan af uit Johannes 14:2,3 waar Jesus self sê : “In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” Jesus het vir ons die pad na die hemel heerlikheid oopgemaak deur sy kruis en opstanding. Hy het liggaamlik opgestaan uit die dood. Daaroor is daar geen twyfel nie – Sy dissipels kon aan Hom vat en Hy het voor hulle oë brood en vis geëet sodat hulle duidelik kon besef hulle sien nie ‘n spook nie! En belangrik, Hy het ook liggaamlik opgevaar na die hemele. Hy is dus met sy verheerlikte liggaam in die teenwoordigheid van God! Hy beloof dat Hy weer gaan kom en ons ook gaan neem na daar waar Hy is – die implikasie is verbysterend heerlik – ons gaan ook met ons nuwe opstandingsliggame as volmaakte mense in die heerlikheid by God wees. Nuutgemaakte mense in ewige heerlikheid! Dit loop hand aan hand met die asemrowende feit van die nuwe hemel en nuwe aarde! Jesus se hemelvaart waarborg dit alles vir ons! Dis rede vir feestelike vreugde juis in ‘n tyd wanneer die wêreld vasgevang is in paniek, angs, onreg en ellende! Jesus se hemelvaart onderstreep en beklemtoon vir sy mense ewige sekuriteit! Dis nie ‘n mooi droom of wens nie, maar ‘n konkrete realistiese werklikheid! Halleluja! 

TEN DERDE DAT HY SY GEES AS WAARBORG NA ONS TOE STUUR DEUR WIE SE KRAG ONS SOEK NA WAT DAAR BO IS, WAAR CHRISTUS IS EN AAN DIE REGTERHAND VAN GOD SIT, EN NIE NA WAT OP DIE AARDE IS NIE. 

In Johannes 14:16 sê Jesus : “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,” Hy brei verder uit in Johannes 16:7. “Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak (Trooster - OAV), die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur." Parakletos die term wat hier gebruik word met ‘n baie ryk betekenis skakering – dis die persoon wat jou in ‘n hof bystaan, hetsy as advokaat, getuie of verteenwoordiger en kan nie net met een woord vertaal word nie – dit strek verder as net die wetlike aspek – dis meer as net ‘n formele koue tegniese advokaat – verskeie woorde word gebruik om die betekenis probeer weergee – trooster, raadgewer, helper... Elkeen lig net een aspek uit. Nietemin. Die Gees is die een wat BY ons is en ons BYSTAAN in ons diepste nood. 

Die koms van die Heilige Gees wat ook in die Skrif juis die Gees van Christus en die Gees van Jesus genoem word beteken dat Jesus eintlik self orals en tegelyk by al God se kinders NOU teenwoordig is! Hoor mooi kind van God – Jesus is nou BY jou, nog meer deur Sy Heilige Gees is Hy nou IN jou. Dis hoekom Jesus vir sy dissipels kon sê dat sy weggaan voordelig vir hulle (en ons) sou wees! Hy is die Gees van die waarheid. Hy leer ons als van Jesus! Hy maak die Woord se betekenis vir ons oop. Hy staan ons in ons gebede by met onuitspreeklike versugtinge. Hy lei ons in die pad van praktiese heiligmaking sodat ons gereed kan wees vir ons ewige erfenis. Die Gees werk in ons om dit wat nog verkeerd is in ons lewe af te lê en uit te roei en aan die ander kant dit wat goed en reg is by te voeg! Dinge wat pas by ons nuwe status as hemelse burgers! 

Broer en suster, word bietjie stil en dink aan die heerlike konsekwensies van Jesus se hemelvaart vir jou: 

1) Jesus tree op hierdie oomblik in vir jou en my by die Vader. 

2) Ons gaan liggaamlik soos Jesus vir ewig wees by God in heerlikheid. 

3) Die Heilige Gees is nou hier by ons om ons te troos, te leer en te lei! 

GLO JY HIERDIE HEERLIKE FEITE? 

Hierdie wonderlike waarhede moet vandag, in hierdie moeilike onsekere tye nou ‘n verskil maak! Gaan vir ‘n oomblik op jou knieë en dank Jesus dat Hy liggaamlik opgevaar het na die hemel. Wy jou lewe opnuut aan jou Heerlike Verlosser!

NS Om te luister, kliek op HEMELVAART!