BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Vrydag, 27 Februarie 2015

HOMOSEKSUALITEIT : OPE BRIEF

2015-02-25

’n Ope brief aan die Algemene Sinode van die NG Kerk: Taakspan oor Homoseksualiteit

Geagte Moderamen

UITNODIGING OM SKRIFTELIKE BYDRAE:  ’N BYDRAE DEUR ’N VOORMALIGE HOMOSEKSUEEL

Ek dank u vir die uitnodiging aan belanghebbendes om ’n skriftelike bydrae te lewer met die fokus op die status en etiese vrae rondom selfdegeslagverhoudings. As ’n man wat vir 32 jaar in ’n homoseksuele leefstyl betrokke was, van oriëntasie verander het, en tans bykans 11 jaar getroud is,  glo ek dat ek ’n bydrae tot die debat kan lewer.

Kern-homoseksualiteit is waarskynlik so oud soos die mensdom self, en alreeds in die Griekse en Romeinse era het daar teorieë oor die oorsake van homoseksualiteit bestaan.Dit is belangrik om kennis te neem dat dié wat in die hedendaagse samelewing selfdegeslagverhoudings voorstaan, nie verteenwoordigend is van almal wat aangetrokke voel tot persone van dieselfde geslag nie. Verder moet ’n duidelike onderskeid gemaak word tussen ten minste twee groeperinge van persone wat selfdegeslag-aangetrokkenheid beleef.

Daar is sommige wat aangetrokke voel tot persone van dieselfde geslag maar dit nie as hulle identiteit aanneem nie. Hulle glo nie dat hulle so gebore is nie en glo dat verandering moontlik is. So ‘n persoon beleef oor die algemeen sy selfdegeslag-aangetrokkenheid as ongewens. Baie van diesulkes beskou dit as vernederend en beledigend as daar na hulle as gay en selfs homoseksueel verwys word. Hierdie groepering stel nie belang om met ’n persoon van dieselfde geslag in die huwelik te tree nie.

Die tweede groep neem hulle selfdegeslag-aangetrokkenheid aan as ’n identiteit, glo dat hulle so gebore is, nie kan verander nie en sal na hulleself as gay verwys. Hierdie groepering is oor die algemeen, bewustelik of onbewustelik, deelgenote in die polities-gedrewe gay agenda. Sommige van hulle sal in ’n huwelik bevestig wil word maar nie almal deel daardie sentiment nie.

Selfdegeslagverhoudings is ’n komplekse aangeleentheid en vra vir ’n vlugtige terugblik op ’n hermeneutiese aspek. Die kerk bevind hom in ‘n dilemma met die hantering van die saak, nie omdat die Bybelse en hermeneutiese toepassing onduidelik of verwarrend is nie, maar omdat die onderwerp vanuit verskillende invalshoeke benader word.4 Gagnon verwys na die Omgekeerde Hermeneutiese Skaal en verduidelik dit soos volg:5

Essentially, the anti-“homosex,” pro-complimentary, or pro-structuralist side of the homosexuality debate in the church is best served when it formulates the following arguments in this order if significance:

1.  Scripture: Scripture shows consistent, strong, absolute and counter cultural opposition to homosexual practice. It is in short a core value in scriptural sexual ethics. The scriptural witness against homosexual practice is inclusive of caring homosexual unions and forms of homosexual practice involving some degree of congenital causation.  The closest analogues to the Bible’s opposition to homosexual practice are the Bible’s opposition to adult incest and the New Testament’s opposition to polygamy; in other words, forms of behaviour that society today still proscribes. A similar argument may be made from church tradition (church fathers on).

2.  Philosophical reason (a nature argument): Transparent observation of the complementary features of man and woman in the material order of nature make evident that homosexual unions are structurally incongruous (cf. the nature argument from Rom. 1:24-27).  A same-sex union does not pair sexual counterparts or “other halves.”  Biologically related impulses are less reliable indicators of what is natural than the compatible structures of maleness and femaleness. This too is the view of Scripture.

3.  Scientific reason: Homosexual behaviour is characterized by higher rates of problems as regards sexually transmitted disease, depression and suicidality, high number of sex partners over the cause of life, and short-term sexual unions. These problems, which occurs at markedly different rates for homosexual males and homosexual females, are attributed, at least in significant part, to biological differences between men and women and the absence of moderating other-sex influence in homosexual relations.  Moreover, science has failed to show that homosexuality is an inevitable consequence of birth or in all respects culturally immutable.

4.  Experience: Personal encounters with, or at least awareness of, individuals whom God appears to have healed of same-sex attraction give hope for transformation.  At the same time, however it is unscriptural to define transformation as requiring the eradication of all unwanted impulses.  Jesus’ call to discipleship as a death to self is a call to self-denial in the midst of contrary impulses.

The pro-“homosex,” pro-affect, or anti-structuralist side, for its part, formulates the following arguments, in this order of significance:

1.  Experience:  Personal encounters with, or at least awareness of, well-adjusted homosexual persons, who appear unable to change their sexual orientation and are in a caring homosexual relationship, provides persuasive evidence for the acceptability of homosexual relations.

2.  Scientific reason: Science has shown that a homosexual orientation is often significantly influenced by congenital factors and very resistant to change.  At least some of the problems associated with homosexual practice are attributed to the lack of societal supports for committed homosexual unions. Moreover, harm is not inherent.

3.  Philosophic reason: The quality of affective bonds in a homosexual union trumps any formal/structural requirements. Moreover, the biologically related character of homosexual orientation makes homosexual expression “natural.”

4.  Scripture: While a small number of passages in Scripture appear to oppose homosexual practice, these passages do not oppose caring homosexual relationships between homosexual oriented persons. Moreover, Scripture’s focus on the command to love and its special concern for the oppressed leave room for loving homosexual unions. Changes in the Bible’s views on slavery, woman’s roles, and divorce and remarriage gives hermeneutical license for developing a new perspective on homosexual practice.  

Gevolglik is die verskil tussen die twee kante nie net twee verskillende vertrekpunte, die Skrif vir die een en ondervinding vir die ander nie, maar elke kant aanvaar ook ‘n reeks argumente wat in ‘n omgekeerde orde van belangrikheid van mekaar is.6 Dit laat ‘n vraag oor die gesag van die Skrif ontstaan.

In die gereformeerde tradisie is die Skrif die hoogste gesag, en alhoewel beide kante daarop aanspraak maak dat die Skrif die hoogste gesag is, kom Gagnon, na sy bespreking en genoemde voorbeelde, tot die slotsom:7

What these anecdotes illustrates is that the mainline denominations that move to support committed homosexual unions will ultimately have to give up any pretense in their official statements to treating the Scripture as the highest authority in matters of faith and practice. The highest authority will now be whatever is “existentially engaging and compelling” to the individual interpreter, in other words, one’s own subjective experience.

Die Skrif is duidelik dat God die mens biologies manlik en vroulik, komplementêr tot mekaar geskape het en vir heteroseksualiteit ontwerp het.8 Biologiese geslagtelikheid is medies verifieerbaar en die mens se liggaamlike ontwerp is ’n aanduiding van wie hy is. Dit is dus ook ‘n aanduiding van wat “normaal” is. King definieer “normal” as dit wat volgens sy ontwerp funksioneer.9

Met die Skrif egter op die agtergrond, subjektiewe ondervinding as vertrekpunt en disoriëntasie as maatstaf, beweeg ons in ’n doolhof van verwarring in, waar alles gedekonstrueer kan word.10 Die bril waardeur ’n persoon kyk, wat homself met sy selfdegeslag-aangetrokkenheid identifiseer, is ’n ongegronde voorveronderstelling wat sê: “Ek is so gebore en kan nie verander nie. Dit is wie ek is.”  Vir ’n persoon om op dié  punt te kon kom, moes hy alreeds alle hoop opgegee het om sy ongewenste gevoelens en begeertes te verander en sy heteroseksuele potensiaal te ontwikkel. Hy moes sy vroeëre wens om ’n konvensionele huwelik en familie te hê, laat vaar het. Hy moes dus deur ’n rouproses gaan oor die verlies van dit wat hy begeer het. Dit is dan ook hierdie rouproses oor sy drome en begeertes wat dit vir hom onmoontlik maak om te glo dat enigiemand anders kan verander.11

Dit is tydig om onsself daaraan te herinner: “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?” (Jer. 17:9). Psigiater Dan Siegel bring perspektief op die onderwerp as hy skryf:12

Objectivity permits us to have a thought or feeling and not become swept away by it. It recruits the ability of the mind to be aware that its present activities – our thoughts, feelings, memories, beliefs, and intentions – are temporary and, moreover, that they are not the totality of who we are. They are not our identity.

Dit noodsaak ‘n kort bespreking oor oriëntasie. In die homoseksuele debat word oor oriëntasie gepraat asof dit ’n netjies-afgebakende fenomeen is wat mense in ’n onbetwisbare kategorie plaas. Ons sal spoedig sien dat dit vêr van waar is en dat ‘n persoon se subjektiewe belewenis ’n gevaarlike-wasige grys gebied is as vertrekpunt vir Christelike etiek. Wat onthou moet word, is dat daar nie net een wêreldbeeld oor oriëntasie bestaan nie. ’n Mens se wêreldbeeld beïnvloed sy optredes en gevolglike uitkomste.13

’n Persoon kan homself letterlik met enige erotiese aangetrokkenheid – denkbaar en ondenkbaar - identifiseer. Daar bestaan geen DNA of mediese toets wat ’n persoon se oriëntasie of geslagsidentiteit kan vasstel nie. Oriëntasie is ’n sosiale konstruk. Dit is ’n persoon se eie self-verklaring van sy subjektiewe belewenis van erotiese aangetrokkenheid tot ’n ander persoon. Hiervolgens klassifiseer en identifiseer hy homself.

Baie mense het al die vraag gevra: “Word ’n persoon met heteroseksuele aangetrokkenheid heteroseksueel gebore?” Die antwoord is nee, ’n persoon word nie heteroseksueel gebore nie.14 ’n Volgende vraag is: “Word ’n persoon met homoseksuele aangetrokkenheid so gebore?” Weereens is die antwoord nee.15

Dit lei tot die volgende vraag, naamlik of daar buiten heteroseksuele aangetrokkenheid, bi-seksuele aangetrokkenheid en homoseksuele aangetrokkenheid ook nog ander moontlike kategorieë voorkom? Die antwoord is ja. Navorsing toon dat die volgende twee kategorieë hierby gevoeg moet word, nl. “hoofsaaklik heteroseksueel” en “hoofsaaklik homoseksueel.”16 Pan-seksualiteit17 is ook ’n oriëntasie wat al hoe meer van gehoor word asook aseksualiteit.18 Sommige persone is onseker oor hulle oriëntasie en staan bekend as “Questioning.” Ook is daar die verskynsel van transseksuele persone. Voormalige Homoseksuele, ’n term wat meer beteken as wat die woord sê,19 is ’n ander oriëntasie waarvan kennis geneem moet word.

Navorsing dui daarop dat oriëntasie vloeibaar is en persone van oriëntasie kan en ook wel verander20 (ek is ’n lewende getuie daarvan2). Dit is duidelik dat oriëntasie glad nie staties is nie en kom voor op ’n kontinuum wat enigiets kan wees tussen die twee uiterstes, eksklusief-homoseksueel aan die een kant en eksklusief-heteroseksueel aan die ander volgens die Kinsey Skaal.21 Voorgestelde faktore wat ’n persoon se oriëntasie bepaal, is identiteit, aangetrokkenheid, fantasieë en gedrag.22 Daar word op gewys dat seksuele oriëntasie beide die werklike seksuele ondervindings (bv. gedrag, aangetrokkenheid en fantasieë) en wat ’n persoon oor daardie ondervindinge glo, insluit. ’n Ondersoek dui daarop dat in ’n omgewing waar homoseksualiteit meer aanvaarbaar is, heteroseksuele persone makliker neig om te identifiseer met homoseksualiteit.23 Oriëntasie is dus meer vloeibaar as wat pro-gay ondersteuners gewillig is om te erken.

Onder terapeute24 en seksuoloë is dit bekend dat daar onder die hoof-kategorieë hierbo genoem, ook sub-kategorieë voorkom. Dit beteken dat persone eroties aangetrokke is tot ’n variasie van moontlike ouderdomsgroepe en geslag. Hieronder is infantofiele (onder die ouderdom van 5 jaar), pedofiele (onder die ouderdom van 11 jaar), hebefiele (11 tot 14 jaar), ephebefile (15 tot 19 jaar), pedohebefiele (beide onder 11 en 11 tot14), teleiofiele (volwasse persone) en gerontofiele (aangetrokke tot persone 50 jaar en ouer). Daar is ook adolessente wat eroties aangetrokke is tot persone ouer as hulleself (hierdie groep blyk nog nie ’n klassifikasie te hê nie, en kenners wys daarop dat bv. ’n 15 jarige wat aangetrokke is tot ’n 30 jarige nie ’n gerontofiel is nie).25 Asof dit nie genoeg is nie, is ‘n persoon óf eksklusief tot ’n ouderdomsgroep en geslag aangetrokke, óf hy het nie ’n eksklusiewe voorkeur nie en mag enige van die moontlike kombinasies beleef.26 In die afwesigheid van sy hoof-voorkeurgroep, neig die mens om tot ander groepe aangetrokke te wees.27

Dan is daar nog die persone wat eroties aangetrokke is tot familielede (bloedskande) – neem in ag dat alles wat in die vorige paragraaf bespreek is, hier van toepassing is -  en dié wat aangetrokke is tot diere (bestialiteit) met al die variasies wat daar voorkom. Voeg nog hierby al die parafilie en fetishe wat individue in voorafgaande oriëntasies mag beleef.

Die voorafgaande subjektiewe belewenismoontlikhede laat onder andere Situasie Etiek verdag. ’n Mens wonder onwillekeurig wie in gedagte is wanneer daar in die kerklike debat na homoseksuele verwys word en waarom die spesifieke groep uitgesonder word. Nog meer so as mens die promiskue aard van gay verhoudings in ag neem.28

Seksualiteit het voorts met moraliteit te doen en subjektiewe ondervinding hou nie rekening met die mens as ‘n morele wese nie. Studies bring aan die lig dat die mens met ‘n morele kern gebore word29 en dat die middel-prefrontale korteks van die brein betrokke is by die fasilitering van moraliteit.30 Dit herinner ’n mens aan Gen. 3:22 “Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken,”  en Rom. 2:14 “Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself ‘n wet, al het hulle geen wet nie.” Hierdie bevindinge maan ons tot versigtigheid. Gereeld word die kerk en Christene beskuldig dat hulle die oorsaak is dat gay mense verwerp, depressief, en so meer voel, weens die sogenaamde liefdeloosheid wat daar in die kerk teenoor gays heers. ‘n Mens moet nie hierdeur mislei word nie. Dikwels is dit die persoon se eie gewete wat hom aankla en word daar dan na ’n sondebok gesoek.

Seksualiteit word dus ook ’n teologiese aangeleentheid, en subjektiewe ondervinding bring nie die sondeval en hoe die eerste Adam se sonde die hele mensdom affekteer, in berekening nie (Rom. 5:12). Dit verontagsaam ook die verslawende aard van sonde.31 Dit ondermyn en verloën die krag van die Evangelie en die verlossingswerk van Christus. Vir ’n insiggewende bespreking van hierdie baie belangrike teologiese onderwerp, bestudeer gerus Gagnon se artikel “Scriptural perspective on Homosexuality and Sexual Identity.”32

‘n Laaste woord handel oor die gebruik van wetenskap. Dit is merkwaardig dat sekulêre wetenskaplike nagevorsde benaderings soos dié van, onder andere, neropsigiater en navorser Dr. Jeffrey Schwartz, die Bybelse konsep (bv. Rom. 5 tot 8) steun en benadruk dat die mens se identiteit nie sy brein, sy biologie, ’n siekte of psigiatriese ongesteldheid is nie.33 Hy maak ook hierdie baie belangrike stelling:34

I think it’s fair to say that any reasonable person would know that the science that works so well in explaining the material world does not work nearly so well in the realm of explaining how human beings act, and what human beings are, and what it means to be a person, a human – a living, breathing, and even to use the word spiritual, human being in the real world.

Psigiater Jeffrey Satinover maak ’n bydraende opmerking tot die onderwerp:35

Science... can say nothing about morality. For morals have to do with how things should be, whereas science can at best only tell us how things are. Furthermore, once we begin to consider how things should be, we find ourselves in the domain of religion. Notwithstanding the fuzzy modern impression that morality can be contrived apart from transcendent absolutes, religion is the originator of all morality. As Fyodor Dostoyevsky observes, ‘Without God, all things are permissible.’

Ten slotte is die manne en vroue hierbo bespreek, u en ek en elke ander mens op die aarde. Hulle sit Sondae in die kerk en skuur skouers met mekaar in die alledaagse samelewing. Hierdie mense moet ’n etiek hê waarvolgens hulle met mekaar in dié samelewing omgaan, en moet weet wat normaal is, sodat hulle hul gedrag daarteen kan meet. Waar anders kan dit vandaan kom as van hulle Ontwerper en Skepper. Sy Handleiding, die Skrif, is baie duidelik. Daarvolgens is homoseks in alle vorme en enige ander seksuele gedrag buite die huwelik, sonde. Die huwelik is ’n verhouding tussen een man en een vrou waarin die teenoorgestelde geslagte mekaar komplementeer. Dit maak die vraag rondom selfdegeslagverhoudings irrelevant aangesien die huwelik nie geherdefinieer kan word nie. ‘n Selfdegeslagverhouding sal dus nooit in God se oë die status van ’n huwelik kan hê nie. Die twee partye sal in ’n sondige verhouding leef, waar die gesegde geld: “if you call a rose by any other name, it will still remain a rose.”

Groete In Hom

André Bekker
Advocating for the Constitutional Rights of Former Homosexuals
Ministering to People with Unwanted Same-sex Attraction, Families and Loved Ones


Verwysings
1 Kurtz, Stanley, “Beyond Gay Marriage,” The Weekly Standard, August 4 - August 11, 2003, Vol. 8, No. 45.
3 Hubbert, T. K., Homosexuality in Greece and Rome: A sourcebook of Basic Documents (Los Angelis:University of California Press, 2003:2).
4 Gagnon, R. A. J., Why the disagreement over the Biblical witness on Homosexual Practice, p 1.  Afgelaai op 2015-02-08 http://www.robgagnon.net/articles/ReformedReviewArticleWhyTheDisagreement.pdf.
5 Ibid. p.19-21
6 Ibid. p.22
7 Ibid. p.25
8 De Young, J. B., Homosexuality: Contemporary Claims Examined in Light of te Bible and Other Ancient Literature and Law (Grand Rapits:Kregel Publication, 2000:31-32, 278, 296, 328); Gagnon, R. A. J., The Bible and Homosexual Practice: Text and Hermeneutics (United States of America:Abington Press, 2001:193-194); Gagnon, R. A., J., The Bible’s Surprisingly Consistent Message on a Male-Female Requirement for Marriage, 2011. Afgelaai op 2015-02-15
9 King, C. (1945). "The meaning of normal," Yale Journal of Biology and Medicine, 18, 493-501.
10 Nicolosi, J., Should Human Nature “Function According to its Design”?  Afgelaai op 2015-02-19 http://josephnicolosi.com/should-human-nature function/.
11 Nicolosi, J., Should Human Nature “Function According to its Design?” Afgelaai op 2015-02-08 http://josephnicolosi.com/should-human-nature function/
12 Hierdie inskrywing is op sy Facebook page op 22 October 2013 gemaak.
13 Nicolosi, J., Gay as Self-Reinvention http://josephnicolosi.com/gay-as-self-reinvention/.
15 Dokumentêr: Understanding Same-sex Attraction https://www.youtube.com/watch?v=jJhyzqdzpnM. Wetenskap en Geloof http://faithandscience.ag.org/videos/davis/, Journal of Human Sexuality http://www.narth.com/#!cv/cdy2, Former Homosexuals do Exist in South Africa http://www.learntolove.co.za/index.php/advocasy-and-same-sex-attraction/former-homosexuals-do-exist-in-south-africa. NARTH  http://www.narth.com/; Whitehead, N., Whitehead, B., My Gene Made Me Do It: Homosexuality and the Scientific Evidence (Aanlyn uitgawe Oktober 2013, Hoofstuk 1 tot 11). Afgelaai op 2015-02-09 http://mygenes.co.nz/download.htm . Jordan-Young, R. M., Brain Storm: The Flaws in The Science of Sex Differences (Cambridge:Harvard University Press, 2010).
16 Vrangalova, Z., & Savin-Williams, R. C. (2012). Mostly heterosexual and mostly gay/lesbian: Evidence for new sexual orientation identities. Archives of Sexual Behavior, 41, 85-101. En Savin-Williams, R. C. & Vrangalova, Z. (2013). Mostly heterosexual as a distinct sexual orientation group: A systematic review of the empirical evidence. Developmental Review, 33, 58-88.
17 Pansexuality: One who can love sexuality in many forms. Like bisexuality, but even more fluid, a pansexual person can love not only the traditional male and female genders, but also transgendered, androgynous, and gender fluid people. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=pansexuality.
19  Voormalig Homoseksueel/Former Homosexual is ’n ander term vir Ex-gay. Ex-gay is ’n kulturele term wat ook offisieel erken word deur die National Lesbian and Gay Journalist Association http://www.nlgja.org/resources/stylebook. Vir die Ex-gay beweging beteken Ex-gay: “Some Ex-gays have previously identified as gay but many never done so. They do not believe that homosexuality is innate and believe change is possible. Many have experienced complete sexual orientation change, while some still have unwanted same-sex attractions and choose to live lives of chastity.”  Omdat oriëntasie ’n self-identifikasie is, gee die definisie in woorde die Ex-gay se identifikasie.  Dit is belangrik om kennis te neem dat ’n Ex-gay nie nou ’n heteroseksuele identifikasie het nie, ’n fout wat mense oor die algemeen maak. In “Former Homosexuals do Exist in South Africa” maak ek die volgende opmerking: “Former homosexuals are not tolerated and discriminated against because they are now heterosexual. No! They are not tolerated and discriminated against because they are former homosexuals, proving that changing sexual orientation is possible. They are in a unique situation and need equal protection.”
20 Hier is 'n skakel na 120 video getuienisse van Ex-gays: http://www.gcmwatch.com/10615/80-exhomosexual-video-testimonies. Former Homosexuals do Exist in South Africa: http://www.learntolove.co.za/index.php/advocasy-and-same-sex-attraction/former-homosexuals-do-exist-in-south-africa;  Whitehead, N., Whitehead, B., My Gene Made Me Do It: Homosexuality and the Scientific Evidence (Aanlyn uitgawe Oktober 2013, Hoofstuk 12). Afgelaai op 2015-02-09 http://mygenes.co.nz/download.htm.
22 Vrangalova, Z., & Savin-Williams, R. C. (2010). Correlates of same-sex sexuality in heterosexually-identified young adults. Journal of Sex Research, 47, 92-102.
23 Preciado, M. A., Johnson, K. L., Peplau, L. A. (2013). The impact of cues of stigma and support on self-perceived sexual orientation among heterosexually identified men and women. Journal of Experimental Social Psychology, 49(3), Issue 3, 477–485.
24 Cohen, R., Gay Children Straight Parents: A Plan for Family Healing (United States of America:InterVasity Press, 2007, p. 112-113). Sien ook Nicolosi, J,. What About the Masculine Type of Homosexual Man? http://josephnicolosi.com/what-about-the-masculine-type/
25 E-pos korrespondensie tussen my en Dr. Blanchard op 30 Januarie 2015.
26  Vir die paragraaf se inligting verwys ek die leser na onder andere die volgende navorsingstukke: Blanchard, R., Kuban, M. E., Blak, T., ed. all. (2012).  Sexual Attraction to Others: A Comparison of Two Models of Alloerotic Responding in Men.  Archives of Sexual Behaviour, 41, 13–29. Sien ook: Lykins, A. D., Cantor, J. M., Kuban, M. E., ed. all. (2010).  Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 22(3), 279–289.  Sien ook: Blanchard, R., Kuban, M. E., Blak, T., ed. all.,  Absolute Versus Relative Ascertainment of Pedophilia in Men, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 21(4), 431–441.  Blanchard, R. Lykins, A. D., Wherrett, D., et. all. 2009, Pedophilia, Hebephilia, and the DSM-V, Archives of Sexual Behaviour 38:335–350; Blanchard, R., 2010, The DSM Diagnostic Criteria for Pedophilia, Archives of Sexual Behaviour 39:304–316; Hames, R., Blanchard, R., 2012, Archives of Sexual Behaviour 41:745–747; Blanchard, R., A, 2013, Dissenting Opinion on DSM-5 Pedophilic Disorder, Archives of Sexual Behaviour 42:675–678; Blanchard, R., 2010, The Fertility of Hebephiles and the Adaptationist Argument against Including Hebephilia in DSM-5, Archives of Sexual Behavior 39(4): 817-818.
27 Blanchard, R., Kuban, M. E., Blak, T., ed. all. (2012).  Sexual Attraction to Others: A Comparison of Two Models of Alloerotic Responding in Men.  Archives of Sexual Behaviour, 41, 13–29. Sien ook: Lykins, A. D., Cantor, J. M., Kuban, M. E., ed. all. (2010).  Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 22(3), 279–289.  Sien ook: Blanchard, R., Kuban, M. E., Blak, T., ed. all.,  Absolute Versus Relative Ascertainment of Pedophilia in Men, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 21(4), 431–441.
28 Nicolosi, J., An Open Secret: The Truth About Gay Male Couples. http://josephnicolosi.com/an-open-secret-the-truth-about/
29 Bloom, P., Just Babies: The Origins of Good and Evil (New York:Crown Publishers, 2013); Wilson, J. Q., The Moral Sense (New York:Simon and Schuster, 1997); Siegel, D. J., Mind Sight: The New Science of Personal Transformation (New York:Random House, Inc, 2010, p.9, 21, 26, 29, 87, 170, 258-59, 269). Smith, A., The Theory of Moral Sentiments, (Brazil:Metalibri, sesde uitgawe 2005, oorspronklike teks 1790).
30 Siegel, D. J., The Mindful Brain (New York:Norton and Company, 2007,44,321-24); Verplaetse, J., De Schrijver, J., Vanneste, S., Braeckmen, J., The Moral Brain: Essays on the Evolutionary an Neuroscientific Aspects of Morality, (Heidelberg:Springer, 2009).
31 2 Pet. 2:19 “...waar ‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword;” McCormick, P. Sin as Addiction (New York:Paulist Press, 1989); Satinover, J. Homosexuality and the Politics of truth (Michigan:Bakers Books, p. 130-167).
32 Gagnon R. A. J.(2005), Scriptural perspective on Homosexuality and Sexual Identity. Journal of Psychology and Christianity, 24(4), 293-303. Afgelaai op 2015-02-09 http://www.robgagnon.net/articles/ScripturalPerspectives.pdf.
33 Schwartz M.J., You are not your Brain (New York:Penguin Group, 2011:23-29); Schwartz, M. J., Brain Lock (New York: Harper Colins Publishers, 1996); Schwartz, M. J.; The Mind and the brain: Neuroplasticity and the Power of Mental Force (New York:Harper Perrenial, 2002); Schwartz, M. J. Dear Patrick (New York:Regan Books, 1998).
34 29 July 20114, An interview with research psychiatrist and author, Dr. Jeffrey Schwartz examines the mismatch between science-as-we-know-it and human experience. http://www.skeptiko.com/250-dr-jeffrey-schwartz-sciences-inability-to-explain-personhood/; Sien ook Satinover, J. Homosexuality and the Politics of truth (Michigan:Bakers Books, p.25, 121-129, 164-167, 218-220).

35 Satinover, J. Homosexuality and the Politics of truth (Michigan:Bakers Books, p. 121).

3 opmerkings:

 1. Baie dankie vir die plasing hiervan - nie alleen het André 'n indiepte studie van die onderwerp gedoen nie ( soos 'n mens kan sien uit sy bronnelys) maar kan hy ook uit eie ervaring getuig van die Here se verlossende genade.

  AntwoordVee uit
  Antwoorde
  1. Mens hoop maar die betrokke kommissie neem kennis en benader dit met 'n oop gemoed...

   Vee uit
 2. Ek het hierdie deeglik nagevorste en regsinnige stuk werk van br Bekker nou pas na die NG Sinode-besluit gelees. Die feit dat hulle nie daardeur oortuig is nie (ek besef terdee dat daar meerdere standpunte aan die orde was) bevestig dat die besluit nog Skriftuurlik, nog wetenskaplik, nog rasioneel verantwoord is.
  Mag God ons lei om die Bose uit ons kerke te weer, sodat ons waarlik Liggaam van Christus in die wereld sal wees.

  AntwoordVee uit

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.