BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Maandag, 25 September 2017

"Viskriklik"

Vis lag hier "viskriklik" lekker vir sy eie demonstrasie van hoe sy tone lyk...Ons het egter oor baie ernstige dinge gesels tydens ons kategesekamp by Ohange, onder andere die komplekse saak van verhoudings tussen tieners. Die boodskap is duidelik opgesom : Moenie as jy eendag voor die kansel gaan staan soos 'n gekoude "chappie" wees nie. Deur 'n klomp ander gekou en gesuig... Nee, wees eerder 'n "square" - 'n vars vierkantige "chappie"  wat nog deur niemand gekou is nie!

Baie dankie aan Vis (Albert) en Eben van die AEB wat kosbare lering en persoonlike getuienis met ons gedeel het!

Sondag is ons kamp afgesluit met 'n erediens op Tsumeb waar die Here se Woord ons uitgedaag het om teen die groep vir Jesus te kies... Kliek op GROEPDSDRUK.

Woensdag, 20 September 2017

BUITE BY JESUS

- Kies teen groepsdruk en vereenselwig jou met die veragte en verworpe Jesus! 


Jy is bang om alleen te staan, jy is bang om uit te voel, jy is bang om eenkant toe gestoot of geïgnoreer te word. Jy is bang om aan die kant van die minderheid te staan, jy is bang of skaam om openlik met die meerderheid te verskil, jy is bang mense dink jy is snaaks of “weird.” Jy is bang om uitgekryt te word as ’n sissie of ’n pretbederwer of outyds. Jy is bang hulle sê : ”Ag, toe nou mamma se seuntjie!” Jy is bang om jou oortuiging uit te spreek , want netnou lag hulle vir jou... Jy is bang ander word ryk, maar jy bly arm, jy is bang ander vorder op die korporatiewe leer maar jy bly agter as jy nie saam met die manne na daardie "stripshow" toe wil gaan nie... Jy wonder dikwels by jouself : “Sê nou maar ek mis iets lekker van die lewe wat ander het of doen?” Jy wil graag hê dat almal van jou moet hou, jy wil graag altyd deur jou maats aanvaar word, jy wil graag in wees, jy wil graag aantrek soos almal aantrek, jy wil kan saampraat... Jy begin redeneer : “As almal dit doen, moet dit seker reg wees!” As jy al enige van hierdie gedagtes of gevoelens ervaar het dan het jy al kennis gemaak met die verskynsel van groepsdruk. Dit gaan hier spesifiek oor hoe groepsdruk ons as Christene raak. Groepsdruk ’n baie alledaagse en ernstige werklikheid. Twee basiese feite is belangrik om te onthou:  

1) ‘n Volgeling van Jesus kry elke dag en orals met groepsdruk te doen. Dis baie logies dat dit so sal wees, want die pad van die Christen is die smal pad : “Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed, en dié wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal, en dié wat dit kry, is min." (Matteus 7:13,14) Die meerderheid mense, waarskynlik ook van jou maats of vriende is nie op die smal pad nie! Dis die alledaagse werklikheid, die rou realiteit...en nie net vir jongmense nie! Natuurlik in byv. die geslote sisteem van ’n skoolopset kan dit buitengewoon baie erg wees, maar orals deur mens se hele lewe - van Kabouterland kleuterskool tot eendag waar jy jou laaste jare in Huis Herfsblare of Silwerjare gaan slyt sal jy as Christen te doene kry met groepsdruk. Alle kinders van God sal groepsdruk ervaar, trouens dis in ‘n sin ’n goeie teken as jy dit ervaar. ‘n Mens voel tog juis die stroom die sterkste as jy teen die stroom swem. Veral as jy alleen teen die waters moet inbeur...


Die groot kwessie is - hoe gaan jy die groepsdruk hanteer? Gaan jy die groep kies of gaan jy Jesus kies? Dit bring ons by die volgende punt. 

2)Vir ‘n volgeling van Jesus is groepsdruk ’n ernstige saak – ‘n saak van ewigheidsbelang. Hoe so? Deur te swig voor groepsdruk kan jy die ewige lewe misloop. Ja, Jesus waarsku duidelik hieroor. “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is." (Matteus 10:32,33.) Dis ’n skrikwekkende moontlikheid wat kan gebeur - in jou hart glo jy in Jesus, jy is oortuig dat Hy die Seun van God is, maar jou vrees vir mense, dit wil sê groepsdruk verhoed dat jy openlik aan sy kant gaan staan. Ons kry ’n treffende voorbeeld hiervan in Johannes 12:42,43 waar ons lees : “Nietemin het selfs baie van die lede van die Joodse Raad tog ook tot geloof in Hom gekom, maar uit vrees vir die Fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie; want hulle het verkies om liewer deur mense geëer te word as deur God.” Hierdie mense het wel in Jesus geglo, maar verkies om stil te bly. Waarop kom dit neer? Vrees vir groepsdruk, vrees om nie deur maats en vriende uitgestoot te word nie. 

In Hebreërs 13:13,14 word ‘n drastiese uitspraak met betrekking tot groepsdruk gemaak! 

“Laat ons dan nou uitgaan na Hom (Jesus) toe buitekant die laer en die smaad dra wat Hy gedra het, want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie, ons is op soek na die toekomstige.” 

Die Christene aan wie die Hebreërbrief geskryf is, het ongetwyfeld baie ernstige groepsdruk ervaar. Die brief is waarskynlik gerig aan Joodse Christene. As Christene het hulle swaar gekry - hulle het smaad en verdrukking verduur. As gevolg van hulle Christenskap is hulle ook van hulle eiendom beroof. (10:32-34) Daar was groot druk om dus nie voluit Christene te wees en nie hulle laaste bande met die Joodse geloof te verbreek nie. Trouens die versoening was groot om eerder terug te keer na die Joodse geloof. Die Joodse geloof het voordele ingehou, dit het immers beskerming onder die Romeinse wet geniet.* Om jou openlik en voluit by die Christene te voeg, het beteken dat jy nie meer beskerm was nie. Dit was dus ’n groot risiko om teen die groep - dit wil sê die aanhangers van die Joodse geloof te kies en jou lot by die Christene in te werp! Daarom kry ons die sterk vermanings in die brief om nie die geloof te verloën nie, maar te volhard. 

KIES OPENLIK KANT VIR JESUS!

Teen hierdie agtergrond rig die skrywer ’n ingrypende en gewigtige uitdaging aan hierdie Christen lesers van die Hebreërs brief : “Laat ons dan uitgaan....” (13) Jesus is buite die stad Jerusalem gekruisig. Dit was ’n teken van sy verwerping deur Jerusalem en alles waarvoor Jerusalem gestaan het. Immers, deur sy hele lewe het Jesus verwerping ervaar. Verwerping deur die groep - verwerp deur die godsdienstige leiers, verwerp deur sy eie familie, selfs verwerp en verlaat deur sy eie dissipels in Getsemane toe Hy gevang is. Hoekom is Jesus verwerp? Bloot omdat Hy die waarheid vertel het deur te sê dat Hy die Messias die Seun van God is. Die waarheid was immers nog nooit gewild en vir die meerderheid aanvaarbaar nie. Jesus is gespot en beledig. Hy is gesmaad, daar het ’n stigma aan Hom gekleef. Die gemeenskap, die leiers, die hele establishment het Jesus verwerp en gesmaad. Hy is uitgedryf buite die gemeenskap, buite die volkshuis. Sy kruisiging was die uiteinde en uiterste simbool en gevolg van daardie verwerping. 

Jerusalem en die Joodse volk se verwerping van Jesus het neergekom op ’n verwerping van God. God se teenwoordigheid moet nou buite daar waar Jesus is gesoek word.** Tot hierdie Christene word nou ’n uitdaging gerig – “gaan buite die laer!” (d.w.s. buite die gemeenskap en gebruike van die Judaïsme) Kies teen julle eie mense, teen julle eie groep en vereenselwig julle met die bespotte en eensame Jesus. Wees bereid om die stigma en smaad te dra wat Jesus gedra het. Kies openlik vir Jesus. Verlossing is alleen by Hom te vind, nie meer in die ou Joodse sisteem waar julle tuis was nie. Dit gaan ‘n moeilike keuse wees. Maar onthou deur die groep te verlaat, deur julle rug te draai op die ou sisteem gaan julle uiteindelik wenners wees. (Sien vers 14!)Die stad/sekuriteite van hierdie wêreld gaan verby, gaan tot niet (juis die sekuriteite wat vriende of die groep ons bied) Hierteenoor - ons wat aan Jesus behoort is op pad na iets beters - die toekomstige stad. Die stad met vaste fondamente waarvan God self die bouer is.*** 

GAAN JY HIERDIE UITDAGING AANVAAR?

Dink mooi oor twee sake:

Bedink die ewige verlies wat jy gaan ly as jy toegee aan groepsdruk en so Jesus verloën. Spurgeon het die implikasies van toegee aan mensedruk so treffend verwoord : "O, do not for a man’s frown or a woman’s smile forego eternal life.” Moenie mense vrees nie - vrees God. Die heel ergste wat mense kan doen is om jou liggaam dood te maak, God egter het die mag om liggaam en siel vir ewig in die hel te werp. “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” (Matteus 10:28) Die konteks gaan juis daaroor dat ons sonder vrees vir mense die evangelie moet verkondig, sonder vrees aan die kant van Jesus en die waarheid gaan staan.

Bedink die ewige wins wat jy gaan verkry as jy getrou bly aan Jesus en teen die groep standpunt inneem. Dink aan daardie dag as Jesus voor sy Vader gaan erken : “Vader, Ek ken hom/haar, hy/sy behoort aan My. Hy/sy was nie skaam vir my nie...”

KIES OPENLIK KANT VIR JESUS! KIES LIEWER OM SAAM MET HOM GESPOT TE WORD. DIS NOU SWAAR, MAAR DIT HOU EWIGE VOORDEEL IN! EN ONTHOU HY WAS NIE SKAAM OM VIR JOU TE LY NIE!*FF Bruce, The Epistle to the Hebrews, p xxx

** Moontlik dink die skrywer hier aan Eksodus 33:7 waar ons lees dat Moses die tent van samekoms buitekant die laer opgeslaan het. dit het gebeur na die insident van die goue kalf wat daarop neergekom het dat die volk God verwerp het. Die laer het God dus verwerp en God se teenwoordigheid moes buite die kamp gesoek word. FF Bruce, The Epistle to the Hebrews, p403

*** Vergelyk Hebreërs 11:10


Woensdag, 13 September 2017

HARVEY, IRMA EN DIE BRANDERS…

Wat wil Jesus in sy profetiese rede vir ons sê?“…angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe.” (Lukas 21:25)Met Harvey, Irma, Maria en soveel ander vloede, aardbewings   (Meksiko) en rampe vars in die geheue dink mens onwillekeurig aan hierdie waarskuwende woorde van Jesus wat deel is van sy beroemde profetiese rede. (Sien Lukas 21:5ev) 

Wat wil Jesus vir ons nou sê, wat beteken hierdie dinge vir ons vandag? Ons moet myns insiens pasop vir twee slaggate as ons hierdie stuk lering van Jesus vandag oordink. Die een slaggat is om op ‘n simplistiese wyse gevolgtrekkings en berekenings te maak oor Jesus se wederkoms. Die tipe van uitlatings...“Jong, kyk hierdie klomp rampe, die wederkoms gaan beslis in 2017/18 plaasvind...” Die onlangse geskiedenis van die kerk lê besaai met die skelette van teleurstellings en mislukkings in die verband. Maar daar is ook ‘n ander slaggat - om Jesus se woorde maar net te ignoreer of te reduseer tot ‘n stuk geskiedenis wat net vir die dissipels van destyds belangrik was! Al Jesus se woorde is gesaghebbend en aktueel, nog meer so as dit nie net ‘n enkele teks is nie, maar ‘n uitvoerige stuk lering wat in drie evangelies voorkom!

NIE SO INGEWIKKELD!

Daar is min Skrifgedeeltes wat tot soveel uiteenlopende interpretasies aanleiding gegee het. Tog is die hoofboodskap eintlik baie duidelik en eenvoudig! (al sou mens bly verskil oor sommige van die detail)

Die agtergrond van Jesus se uitsprake is baie insiggewend. Die dissipels het ‘n onmiddellike koms van die koninkryk verwag!* Dinge gaan nou gebeur! Jesus het mos so pas triomfantelik as Koning, Jerusalem binnegery! (Lukas 19) 

VERWOESTING VAN JERUSALEM EN DIE WEDERKOMS

Jesus se hoofdoel met hierdie rede is om hulle verkeerde verwagtings reg te stel en hulle aandag te kanaliseer op wat belangrik is in hierdie tyd voor die finale koms van die koninkryk. Vir die korrekte verstaan van hierdie gedeelte is dit belangrik om raak te sien dat Jesus se woorde rofweg oor twee gebeurtenisse handel : Verwoesting van Jerusalem (wat gebeur het in 70 nC) en Sy wederkoms! Dis twee gebeurtenisse wat deur ‘n lang tydinterval geskei word, maar die dissipels en eerste Christene het dit natuurlik nie besef nie. So ‘n gemengde en verweefde tema is vir ons ‘n vreemde manier van praat, maar dit maak sin as mens iets verstaan van die manier waarop die Ou Testament en spesifiek die profete oor God se werkinge in die geskiedenis praat... Volgens hierdie manier van dink volg God se oordele en reddingsdade sekere patrone, want dis dieselfde God wat dwarsdeur die geskiedenis werk. Daarom byvoorbeeld word die verlossing uit Egipte, die eksodus ‘n model vir alle verlossingsdade van God, ja ook vir die verlossingswerk van Jesus! Ook in God se oordele is daar duidelike patrone sigbaar wat telkens weer herhaal word tot en met die finale oordeel.

Die eerste tema is dus die val van Jerusalem en verwoesting van die tempel. ‘n Gebeurtenis van ontsagwekkende ingrypende groot betekenis. Dit was God se oordeel oor Israel omdat hulle Jesus verwerp het. “Toe Hy nog nader kom en die stad voor Hom sien, het Hy daaroor gehuil en gesê: "As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is! Maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal dae oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleër. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie." (Lukas 19:41-44) 

Jesus wil verder nog iets belangriks sê : Die oordeel oor Jerusalem gaan ‘n skrikwekkende en dramatiese gebeurtenis wees, maar onthou dis nog nie die end nie! Pasop vir verkeerde voortydige gevolgtrekkings! Die stad en die tempel gaan wel verwoes word, maar die kerk en haar getuienis gaan voort. Dit gaan vervolging meebring en dit gaan volharding en waaksaamheid vra. Dit opsigself sou vir die eerste dissipels ‘n vreemde gedagte wees. Hulle sou dink :”Ons is mos die mense van die Messias, die Christus, ons gaan triomfeer en oorwinnaars wees! Maar wat nou, nou hoor ons van vervolging en verdrukking, hoe werk dit?” Hier kom ons dan by die verdere en groot doel van Jesus se rede. Om sy volgelinge voor te berei en te bemoedig vir die moeilike tye wat kom. Sy fokus is eintlik gerig op die tyd van wag vir die finale koms van die koninkryk.

GEEN TYDSROOSTER NIE

Jesus voorsien nie ‘n kalender met datums nie, maar ‘n wye omvattende prentjie. Die wederkoms word in terme van kosmiese tekens beskryf – son, maan, sterre. Die see word ook in besonder genoem, want in die antieke wêreld en veral vir Israel het die see geweldig vrees ingeboesem. Dit gaan dus oor meer as net letterlike tekens, eerder ‘n beskrywing van die geweldige katastrofale, verbysterende en aardskuddende karakter van Jesus se koms. Dit gaan iets wees sonder weerga. Gewone taal is nie genoeg nie. Die impak is bonatuurlik en angswekkend groots. Iets van die angs en verslaendheid waarmee Harvey en Irma gepaard gegaan het... maar nog baie meer! Daarom is gebeure soos Harvey en Irma inderdaad 'n aanmaning ("reminder") en wekroep om gereed te wees vir die laaste angswekkende GROOT DAG!

Jesus beklemtoon ook die dringendheid, sekerheid en nabyheid van die gebeure.  Hierdie dinge is nie teorie, bangmaakstories of studeerkamerpraatjies nie, maar werklikheid! Vers 32. “Dit verseker Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal al hierdie dinge gebeur.” Natuurlik het dit betrekking op die val van Jerusalem wat in die leeftyd van daardie geslag gebeur het. Maar daarmee saam word die werklikheid van sy wederkoms ook onderstreep. Een moontlike manier om hierdie teks te verstaan is dat dit wil sê : “In hierdie geslag nog sal hierdie dinge beslis begin gebeur, die geskiedenis het in beweging gekom en is onvermydelik op pad na die finale oordeel en wederkoms!***

PASOP!

In die lig van die werklikheid van sy koms, kom Jesus met ‘n dringende waarskuwing en oproep! Dit bring ons by die klimaks van sy boodskap! "Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos ‘n vangnet oorval nie. Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn." (34-36) 

Hoe uiters noodsaaklik vir die kerk van ons tyd om dit te hoor! 

Pasop, wees waaksaam, wees op julle hoede - veral vir twee dinge: Plesier en Bekommernis! 

Dit lei mens se aandag af, dit stomp mens af vir die werklikhede van die aanbreek van die koninkryk en gaan veroorsaak dat mense nie gereed gaan wees as Jesus kom nie! Want onthou niemand weet wanneer Hy gaan kom nie!**** Dis wat ons sien gebeur. Ons mense word meegesleur en geokkupeer deur so baie dinge... Daar is ‘n oorweldigende spyskaart van plesiere en oordadigheid! Daar is ‘n oordonderende las van bekommernisse en kwellings. Die gevolg is? Ons is altyd net té besig... met een of ander sport of vermaak...met ‘n eindelose gerondhardloop om finansiële sekuriteit te probeer verseker.

IN BIDDENDE AFWAGTING

Positief, is Jesus se opdrag – bid! Dis sy raad vir die eindtyd! 

Mense wat gereed wil wees vir Jesus se koms sal erns met gebed maak. Mense wat die wederkomsboodskap glo, gaan nie hulle lewe wy aan plesier, bekommernisse, berekenings (en stryery) nie , maar aan gebed!

Die kernboodskap en fokus van Jesus se profetiese woorde is baie duidelik : Nie berekenings nie, maar paraatheid. Nie ’n tydskema nie, maar ‘n benadrukking en onderstreping van die werklikheid van ‘n wêreldeinde, van ‘n oordeel, van ‘n dag van afrekening en beloning! Nie soseer ‘n toekomsprofesie nie, maar onderwys in Christelike gedrag tydens die tyd wat ons wag. Getrouheid in die interim tyd voor Sy koms! Hierdie getrouheid sal veral waaksaamheid en gebed behels!

VOETNOTAS

*Selfs na Jesus se opstanding het hulle nog steeds so ‘n onmiddellike verwagting van die koninkryk se koms gehad en Jesus moes hulle weer reghelp in hulle verkeerde verstaan van dinge. “Toe hulle ‘n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: "Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?"Hy het hulle geantwoord: "Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld." (Handelinge 1:6-8)


** Psalm 46:2-4; 65:7; 89:9; 107:23-32 Sien die rol van kosmiese tekens in die Ou Testament in Jesaja 13:7-13; 24:18-20; 33:9; 34:1-15; Jeremia 4:23-26; Esegiël 32:7-8; Daniël 8:10; Joël 2:10, 30-31; 3:15; Amos 8:9; Nahum 1:4-5; Haggai 2:6, 21

*** Daar is natuurlik baie pogings om die term “hierdie geslag” op ‘n ander manier te verklaar, maar dis nie baie suksesvol nie. In die Nuwe Testament beteken “hierdie geslag” normaalweg die geslag van die skrywer of spreker. Die hoog aangeskrewe geleerde D.A. Carson stel dit so : “‘This generation’ . . . can only with the greatest difficulty be made to mean anything other than the generation living when Jesus spoke.” ‘n Interpretasie wat “hierdie geslag” so verstaan en ernstige oorweging behoort te geniet is as volg : It takes the verb γένηται as an ingressive aorist. The same verb is found in all three Synoptics and is translated “takes place” (Matt. 24:34; Mark 13:30; Luke 21:32). As an ingressive aorist it emphasizes the beginning of the action with the meaning “begin to take place.” All those things would begin in that generation and find their ultimate completion at the Second Advent. This fits with the idea of not being deceived by the events mentioned in Matthew 24:4-8. The Lord specifically referred to these as “the beginning of birth pangs” (v. 8). [Stanley D. Toussaint, BibSac 161:644 (Oct 2004) p. 483-86] Lukas 21:32 sou ook so vertaal kon word : “Amen/voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal beslis/glad nie tot ‘n einde kom voordat/totdat al hierdie dinge (begin) gebeur het nie.” My Gereformeerde broer Janré van Jaarsveld het met die vertaling gehelp.

**** Matteus 24:36 "Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun nie. Net die Vader weet dit.” En die ironie is, ten spyte van hierdie duidelike uitspraak hou mense aan om die tyd te probeer bereken!


Vrydag, 01 September 2017

EN TOE SIEN HY...

- aanskoue van die onsigbare werklikheid bevry ons van vrees.Wat sien ons? Zuma, Trump, korrupsie, wanorde, valsheid, ekonomiese druk... of die onsigbare God? Dis nogal baie belangrik. Wat ons sien het ‘n geweldige effek op ons...


Wat ons sien bepaal ons hele perspektief en gemoedstoestand, ons vreugdes of vrese. 

Dit kom pragtig na vore in die besondere verhaal in 2 KONINGS 6:8-23. (lees dit gerus eers deur) Die koning van Aram (Israel se vyand) stuur ‘n sterk leërmag en omsingel die stadjie Dotan. In hierdie stadjie woon die profeet Elisa (die vyand wil juis vir Elisa vang) en sy dienskneg. Hulle bly dus in dieselfde plek, maar hulle beleef elkeen ’n verskillende werklikheid :


~ Die dienskneg verval in vrees en paniek, want hy sien die gevaarlike situasie ... omsingeling deur ‘n gevaarlike vyand. Hoor bietjie hoe reageer hy : “Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy ‘n leër rondom die stad, met perde en strydwaens. "Ag, Meneer!" sê die slaaf vir Elisa, "wat gaan ons nou maak?" (15) Hy sien waarskynlik al die dood en verwoesting. Bloed en bedreiging.


~ Elisa is opvallend rustig en doodkalm. “Hy (Elisa) het geantwoord: "Moenie bang wees nie, dié wat by ons is, is meer as wat hulle is." (16) Hoekom?Is Elisa gerook? (soos ons dagga) Elisa het iets (Iemand) gesien wat sy dienskneg nie gesien het nie... Dit beteken nie Elisa was onrealisties of naïef nie. Ook was hy heeltamal nugter. En ja hy het beslis die gevaar gesien, maar hy het ook meer gesien, die volle werklikheid...


Ons het nodig dat God ons “oë” sal open!


Elisa bid dat die Here sy dienskneg se oë open, dat hy ook die volle werklikheid kan sien. God verhoor die gebed en die dienskneg sien toe ‘n verbysterende toneel... “Elisa het gebid: "Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien." Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien: die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaens van vuur.”(17)


Wat gebeur hier? Waarop kom dit neer? Neem kennis : Daar is ook ‘n onsigbare werklikheid. ‘n Geestelike realm. Wat is die onsigbare werklikheid? Die vurige leërmag bevestig onder andere:


God is alomteenwoordig. Hy is onsigbaar maar Hy is in hierdie situasie. Wat ons sien met ons fisiese oë, is nie die volle prentjie nie! (dink maar aan son agter wolke)


God is almagtig. Hy is daar met sy mag- met ’n leërmag! God is nie swak nie. God se leër op die toneel is baie sterker as die vyand se leër. Enige vyandelike mag! Orals! Altyd!


God is aktief werksaam. God is nie maar net ‘n toeskouer nie. God was besig om op te tree, maar die dienaar het dit nie besef nie - eers toe sy oë geopen is.


Die volle werklikheid, is God, God in aksie!


Dis belangrik dat ons die volle werklikheid sal sien. Die volle werklikheid is nie net ons sigbare omstandighede, probleme of vyande nie, maar die onsigbare geestelike werklikheid. Die volle werklikheid sluit God in.


Pas dit toe op ons eie situasie:


~ Wat is die sigbare werklikheid? Geweld, chaos, onreg, ongelukke, siekte, hartseer, goddeloosheid, kwynende kerk, goddelose kinders, korrupte politici, arrogante wêreldleiers... Dis wat ons sien. Dit wek by ons vrees, selfs paniek, wanhoop, moedeloosheid....


~ Maar wat is die onsigbare werklikheid? In my krisis, my hartseer, my drukte moet ek met my geloofsoë raaksien :


1.God is teenwoordig. Alomteenwoordig. Hy weet van alles. Hy ken ons omstandighede. Meer nog Hy is hier by my in my situasie, al voel dit dalk nie so nie... (dink maar aan die dissipels in die storm, met Jesus wat in die boot slaap...) Paulus wy daarop uit in Romeine 8... “niks kan ons skei van die liefde van God in Christus Jesus nie...”


2.God is in beheer en Hy het ’n plan. Omdat Hy almagtig is kan niemand Hom keer nie, Hy is besig om dit uit te voer. God se plan kan nooit misluk nie, al lyk dit soms so vanuit ons beperkte perspektief. Die groot plan van God is natuurlik Jesus en sy Kruisiging en Opstanding. Dis klaar uitgevoer en nie al die magte van die hel kan dit verander nie.(Terloops, die kruisgebeure het vir die dissipels op sigbare vlak na die grootste mislukking gelyk!)


3. God is besig om sy Koninkryk te bou. God staan nie hande gevou nie. Miskien staan jy skepties hieroor en vra : Hoekom tree Hy nie nou dadelik op teen geweld en onregverdige heersers nie? Hoekom word alle siekes nie nou gesond nie? Johannes 18:36 gee hierop ‘n antwoord as Jesus sê : “My Koninkryk is nie van hierdie wêreld nie.” Sy Koninkryk breek eers finaal aan by sy wederkoms wat die begin van die Voleinding is.


As ons hierdie regte perspektief verander dit ons hele gemoedstemming, ons houding en ons verwagtinge. Wie die onsienlike werklikheid sien :


Vrees ons nie - want God is almagtig en by ons. En God is altyd ‘n meerderheid! Sy liefde bly ook onveranderlik. Selfs ook in lyding en DOOD! Wie God sien hoef nie te vrees nie! (2 Konings 6:16) Dit laat mens sommer dink aan die heerlike waarheid waarvan ons lees in 1 Johannes 4 :17,18. “Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie.”


Glo en hoop en is nou reeds bly - want God is teenwoordig, binne ons situasie. Ons kan Hom glo, Hom vertrou en ons verlustig in Hom met die wete dat Hy by ons is.


Bid – want God wat lewend en almagtig is verhoor ons versugtinge volgens sy wil. Hy is heeltemal daartoe in staat. Niks is vir Hom onmoontlik nie. Elisa bid vir geopende oë en dit gebeur. Elisa bid vir blindheid en dit gebeur ook! (18)


Deel genade uit – want die almagtige God is juis ook ‘n genadige God. Hy is besig om mense na Hom te trek en ons moet ook genade uitdeel – selfs aan vyande! (22) Vrees gaan saam met wraak en angs, as ons van vrees bevry is kan ons vol selfbeheersing en genade optree ook teenoor andere!


Mag God ons oë open om die volle werklikheid raak te sien, die werklikheid waar God in beheer is en die hele geskiedenis lei tot ‘n heerlike voleinding. 


Wat sien jy? Dalk eerder, WIE sien jy?


Kom sing saam Lied 190, veral vers 3


U, oor alles God en Hoof,


open oë van geloof


dat ons sien, geen goed of kwaad


word aan toeval oorgelaat:


Bokant ons begrip, verstand,


hou U al wat is in stand.
[Die uitsig vanwaar ek nou vakansie hou op Swakopmund. Die "mis" van die beperkte oomblik kan soms tydelik die uitsig op die werklikheid verberg, maar dit kan dit nie verander nie...]

Woensdag, 23 Augustus 2017

DOMINEE SOEKMAN

- ‘n bediening aan die “ander kant”


Helder klink die sang van Opuwa se koor in Otjiherero, Engels en Afrikaans. Gesigte wat straal van God se liefde. Ons is ‘n hele bonte verskeidenheid hier bymekaar in die nederige kerkgeboutjie van Kamanjab in die noordweste van ons pragtige land Namibië – Afrikaners, Himbas, Herero’s, maar ook Hai//om, Kxoe en !Xu. Die NGKN se Noordering het op Kamanjab vergader en op Sondag 20 Augustus 2017 kom ons bymekaar vir ‘n nagmaalsdiens. Dis egter meer as net ‘n gewone nagmaal, dis ook die geleentheid waartydens ds. Jacob Schoeman, een van die Kaokoland pioniers in die sendingwerk van die NGKN amptelik sy demissie ontvang, nadat hy reeds vroeër vanjaar afgetree het. Sy bedieningstyd het ook die gevaarlike jare van die Bosoorlog ingesluit.


[Ds. Schoeman het onder andere van hierdie "SPOOK" gebruik gemaak tydens die oorlog, want landmyne was 'n wesentlike gevaar.]

Ds. Schoeman (in Kaokoland ook soms genoem ds. Soekman) lewer ‘n besondere preek met die tema afkomstig uit Markus 4:35 waar Jesus vir sy dissipels sê : "Laat ons oorvaar na die ander kant.” Jesus het tot op hierdie stadium ‘n suksesvolle bediening in die Joodse gebied wes van die See van Galilea gehad, maar nou gaan Hy na die heidense gebied oos van die meer. Van hierdie kant na die ander kant… Aan die ander kant het heiden nasies gewoon wat met varke geboer het… Hierdie eerste besoek lewer nie veel op nie. Slegs een man word aangeraak, maar dis ‘n besondere bekeerling, die besetene van Gadara wat bevry is! Later keer Jesus weer terug na hierdie gebied en het sy bediening ‘n groot impak. (Markus 8) Ons word geroep om grense oor te steek na mense wat anders lyk en doen en dink as ons. Wanneer ons na die “anderkant” gaan is Jesus met ons! Ds. Schoeman vertel so tussen deur van hoe die Here hulle gelei en beskerm het, ja ook deur die tyd van die oorlog. Hy beklemtoon dat hyself nie veel gedoen het nie, maar eintlik maar net ‘n getuie was van dit wat God vermag het. ‘n Pragtige voorbeeld van uitreik na die “ander kant” was hulle toenadering tot die sinkretistiese Oruuano kerk, wat die voorvadergeeste en heilige vuur (okoruwo) akkommodeer. Toe die bekende Oruuano profeet Kanambunga (Katjovikuapa) tot sterwe kom is ds. Schoeman gevra om ‘n boodskap te lewer. Die Here het Deuteronomium 18 op sy hart gelê waaruit hy die bedroefde mense kon vertel dat die groot profeet wat deur God belowe is gekom het, Jesus Christus! Dit het daartoe gelei dat biskop Kamburona versoek het dat sy mense opleiding moes ontvang. Dit het toe gebeur by die Windhoek Teologiese Seminarie (waarby my vader ook betrokke was) en later NETS.

Ja, die vertelling oor Kaokoland en die werk daar raak my ook op ‘n persoonlike vlak. My vader, Johan de Koning was op ‘n tyd ‘n dosent by Orumana in Kaokoland nog voor ds. Schoeman se koms na hierdie gebied en het ook vir baie jare nou saam met hom gewerk. Dit het my later ook bygeval dat ds. Schoeman die preek gelewer het op Pa se “aftree” geleentheid te Meersig gemeente in Walvisbaai op 21 September 2003. As jong man kon ek ook iets beleef van ds. Schoeman se toewyding en omstandighede toe ek en van my studente vriende soos Charl van Niekerk, Sas Conradie, Pierre van der Merwe en Christo Heiberg saam met hom in Kaokoland gewerk het.

Dit was vir my lekker om op Kamanjab deel te wees van die NG Kerk. Onder andere was dit heerlik om van ds. Erik van Zyl, ds. Schoeman se opvolger te hoor van die wonders wat God tans nog in Kaokoland doen. Ek is lief vir hierdie NG Kerk, die kerk wat ten spyte van baie foute die ware evangelie van die verlossing van sondaars deur Jesus Christus verkondig het sodat ons weer op ‘n Sondagoggend op Kamanjab die vrug daarvan kon sien.

Dr. Jan Woest het vir ons tydens die ringsitting prontuit gesê : “Die NG Kerk is ernstig siek.” Ek stem heelhartig saam. Maar hierdie kerk kan weer gesond word as sy haar tot die Here bekeer en weer haar eerste liefde begin uitleef. Sy sal gesond word as sy weer die waarheid tot redding aanneem en die dwaling verwerp wat ongelukkig tans openlik geduld en selfs gepropageer word. Sy sal gesond word as sy ophou luister na mense, die humanistiese agenda en die postmodernistiese tydsgees van relativisme, maar eerder eerlik vra : “Wat wil God hê moet ons doen?” Sy sal herstel en vernuwing ondervind as ons ophou om filosofies oor God te praat en meer met Hom praat en onsself voor Hom verootmoedig. By God is alle dinge moontlik! Hy kan ons ook opnuut bekragtig met sy Gees om duskant en anderkant die Blye Boodskap uit te dra!


[NG Sendelinge in die ou Suidwes. Ds. Schoeman is voor heel links.][Ds. Jacob Schoeman op Kamanjab tydens die ontvangs van sy demissie.]


[Ek saam met twee Kaokoland veterane, di. Sarel Visser en Jason Ngambue.]


[Koorlede van Opuwa in Kamanjab se kerkgebou.]


[Op pad na Kamanjab op die Otavi-Outjo grondpad, haal my mede afgevaardigde van Tsumeb, Andries Gous eers iets uit om die innerlike mee te versterk.]

Dinsdag, 01 Augustus 2017

AANDAG VIR DIE ANTICHRIS

- Hoe oorleef ek in ‘n tyd van massale afvalligheid?


KIES DIE WAARHEID BO WONDERS!

Ons leef in ‘n tyd van massale afvalligheid en afgryslike dwaling. Dwarsdeur die wêreld, maar helaas ook in ons eie land en kerk is daar al groter getalle mense wat basiese waarhede en waardes verwerp. Basiese waarhede soos wie Jesus is, sy uniekheid as enigste Middelaar, sy plaasvervangende kruisdood en sy liggaamlike opstanding word betwyfel en bevraagteken, selfs ook op ons teologiese fakulteite. Fundamentele etiese norme soos wat ‘n huwelik is word daagliks ondergrawe, nie slegs deur internasionale drukgroepe nie, maar in ons eie kerklike vergaderings...

Dit alles dui daarop dat as die Antichris kom gaan die groot meerderheid van mense hom aanhang en volg. (Ook die meerderheid van mense wat ons kerke vol sit!) Eintlik wys dit dat vele alreeds voor die Antichris se propaganda geswig het, want die Bybel leer natuurlik dat daar nou reeds baie antichriste is. “Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar ‘n antichris kom; en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is.” (1 Johannes 2:18) Elke geslag lewer sy kwota antichriste op en hulle verblind en verlei die massas. Dit is nie iets wat nog kom nie, dit gebeur reeds elke dag voor ons oë! Die kernstrategie is misleiding. (Christene wat dink die Antichris, gaan sê : “Hi ouens, ek is die Antichris, kom hier dat ek vir julle ‘n 666 tjap op die voorkop kan gee,” is baie naïef en gaan beslis onkant gevang word!) 

Hoekom het die finale Antichris en ook al sy voorlopers so ‘n groot aantrekkingskrag? Waarom val so vele vir die valse “christusse” van elke era in die geskiedenis? Wat maak mense kwesbaar en vatbaar vir hierdie misleiding?

Ons kry hier in 2 Tessalonisense 2:9-12, drie belangrike hoofredes waarom mense soos vlieë agter vrot vleis agter die Antichris sal aanswerm. Paulus verwys hier na die Antichris as die “wettelose mens” of “mens van sonde”.(OAV) Vergelyk ook 2 Tessalonisense 2:3. “Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie.”

EERSTE REDE. Die Antichris se koms sal gepaard gaan met sigbare en opwindende vertoon - ongelooflike wonders! “Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande vals tekens en wonders.” (9) En dis juis wat mense gaan vang, want die goddelose mens wil graag sien en voel en ‘n ervaring hê! Dit staan reëlreguit teenoor die pad van geloof wat God uitgestippel het vir sy kinders. Paulus stel dit so in 2 Korintiërs 5:7 : “want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie.” Die Antichris gaan mense dus maklik aan die hoek kry met die aanloklike aas van oorweldigende magsvertoon en “showbusiness”. Hy sal beslis gebruik maak van meesleurende reklame foefies, massamedia beïnvloeding, oortuigende retoriek en indrukwekkende wonderwerke. Die maklik verleibare massas sal verstom en verbyster word deur die valse wonders wat die Antichris se opgang sal ondersteun. Volgens Openbaring sal die valse profeet hierin ‘n groot rol speel. Die vals profeet as simbool van alle anti-waarheidsgodsdiens se bonatuurlike mag om wonders te doen sal miljoene mislei. Openbaring 13:13,14 stel dit so : “Hy doen groot tekens, sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei.” (Vals profete soos TB Joshua het reeds bewys hoe maklik massas met hulle vals wonders mislei kan word.) Alle wonders is nie Goddelike wonders nie! (Dink aan die Egiptiese towenaars wat ook water in bloed kon verander en hulle kieries slange laat word het!) Alle bonatuurlike dade het nie ‘n suiwer bron nie. Ja, daar is ware egte wonderwerke, spesifiek die wonders wat Jesus en sy apostels gedoen het, om Jesus se Godheid te demonstreer en om die evangelie in sy kinderskoene dae te sanksioneer. En natuurlik is God die Almagtige vir wie niks onmoontlik is nie, vandag nog in staat om wonders te doen soos en wanneer Hy wil! God vereis egter nou van ons om te glo sonder om te sien. Jesus se woorde aan Tomas is vol betekenis : “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.” Ons moet deeglik daarvan kennis neem dat die Satan en sy agente konsentreer op wonders, want hulle ken die mens se hart. Die mens wil graag sien, wil graag vermaak word, wil graag wonders hê om sy eie lewe maklik en gerieflik te maak. Alle mense hou van wonders en sensasie, ook die mees goddelose rebel. Daarom sal die Antichris dit met groot welslae gebruik. Wees maar eerlik - as ons sou afkondig dat hier volgende Sondag definitief vuur uit die hemel sal kom, sal man en muis hier wees. Maar as ek vandag vir julle sê dat ek volgende Sondag die heerlike evangelie van genade in Jesus sal verkondig...dan is daar maar min belangstelling! Mense soek opwinding en vermaak - die Antichris sal dit in oormaat verskaf en hulle met ‘n slap riem vang!

TWEEDE REDE. Mense val vir die valsheid van die Antichris omdat hulle die waarheid nie liefhet en aanvaar nie! “...met gruwelike misleiding van dié wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad en tot hulle redding aanvaar het nie.” (10)

Die “waarheid” is die waarheid van God, wat Hy geopenbaar het, naamlik die evangelie van Jesus Christus. Hierdie evangelie kom na ons deur die Woordverkondiging wat ons hoor en so word saligmakende geloof in ons gewek. Die mens wat nie erns maak met die Woord en doelbewus die evangelie aanvaar nie, is ‘n oop teiken vir die Antichris. Daarom sal selfs baie kerklidmate deur die Antichris en sy leringe meegesleur word, aangesien hulle nog nooit redding deur die evangelie gevind het nie. Ja, dis selfs moontlik dat die sogenaamde kenners van die eindtye deur die einste Antichris oor wie hulle so fluks spekuleer, geflous gaan word, want hulle het hulleself nog nooit aan die Waarheid (Jesus) onderwerp nie! Inderdaad, wemel dit in sommige kringe van beweerde en gewaande wonders, terwyl die waarheid onder hulle so skaars soos sonskyn in ‘n Arktiese winter is!

Gaan ek en jy veilig wees teen die Antichris? Die beste beskerming teen die leuen is om die waarheid baie goed te ken. Daarom ook Paulus se vermaning net ‘n entjie verder in vers 15. “Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur ‘n brief was.” Hou vas aan die apostoliese waarheid, die waarheid wat ons vandag in die Nuwe Testament het!

Dink bietjie. Hoe word mense opgelei om valse banknote uit te ken? Daar word nie gekonsentreer op voorbeelde van vals note nie - die vervalsers maak in elk geval altyd nuwe uitvindings, nee, die beste beveiliging is om die kenmerke en eienskappe van die egte note baie goed te bestudeer! Dan sal jy als wat daarvan afwyk, gou kan opmerk. Hoe beter ek die evangelie ken en die boodskap daarvan my eie maak, hoe minder kwesbaar sal ek wees vir die wolhaarwonders van die Antichris. Hoe meer ek die VOLHEID in Jesus ontdek (die genoegsaamheid van sy sterwe én lewe), hoe minder sal ek val vir die valsheid van die Antichris en sy trawante.

Daar is ook ‘n DERDE REDE waarom soveel mense vir die Antichris sal val. Dit hou direk verband met hierdie tweede rede, waarna ons nou net gekyk het. “Dit is ook waarom God hulle aan die mag van dwaling sal oorgee, sodat hulle die leuen sal glo.” (11) Om die waarheid van die evangelie te verwerp het skrikwekkende gevolge. God self word jou vyand en Hy bring jou onder die oordeel. Hoe doen Hy dit? Hy gee jou oor aan die mag van die dwaling. Het jy al gewonder hoe dit moontlik is dat selfs intelligente mense deur dwaalleraars aan hulle neuse rondgelei kan word? (Dink maar hoe mense val vir die Israelvisie, Hebrew Roots Movement, allerlei New Age propaganda truuks...) Hier is die antwoord. Wie God se Woord van waarheid verwerp en die ongeregtigheid verkies word as’t ware deur God self aan die Bose se mag oorhandig. Die straf oor sonde is nog erger sonde. Ons kry dieselfde gedagte in Romeine 1:28. “En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee Hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings...” Dis asof God sê : “Julle het my waarheid doelbewus verwerp, daarom is dit julle straf om die leuen te glo en so julle eie lot te verseël!”

Verwerp die Waarheid en God sal jou verwerp! 

Maar positief : Ons kan veilig wees teen die aantreklike verleiding van die Antichris! Hoe? 

Vat die Woord en volhard daarin! Dis hoe God jou sal bewaar!

Kies die Waarheid bo wonders! Die Waarheid is die Woord, die Waarheid is die evangelie, die Waarheid is Jesus self. (Joh 14:6) Diegene wat by Hom skuil is veilig!


Jy hoef nie te wonder of die briljante en omstrede Macron dalk die Antichris is nie... Jy moet wel seker maak dat jy die Waarheid ken en tot jou redding aanvaar het!

En ten slotte! Ons hoef nie een van die kastige "soekers na die waarheid" te wees nie. Die Waarheid is naby en by ons, dis Jesus self soos Hy Homself in die Woord deur die werking van die Heilige Gees openbaar! Kliek op SOEKERS
Donderdag, 13 Julie 2017

GELEEF, GESTERF VIR MY!

Jesus se passiewe én aktiewe gehoorsaamheid gee vir ons volkome sekerheid.


Gaan ek die hemelse wenstreep haal? Dis so ‘n belangrike vraag. Dink maar aan ‘n Comrades marathon – as daardie laaste skoot klap om die afsnypunt aan te kondig. Die teleurstelling en smart as iemand dit gemis het... Hoeveel erger sal die gevolge wees as ek die hemelse afsnypunt mis? Hoe kan ek seker wees dat ek dit nie sal misloop nie? Ja, ek het Jesus aanvaar maar kyk net ek is en voel so onvolmaak... Sal ek kan ingaan in die Koninkryk? Kan ek seker wees? Ons gaan die antwoord uit die Woord kry, maar ek wil dit ook koppel aan die woorde van die bekende Liedboek 396 se eerste vers en spesifiek die woorde “Hy leef, Hy sterf in my belang”

[Terloops. Wat ons sing is baie belangrik. Nie net om tyd om te kry of afwisseling te bewerk nie. Dit is eintlik ’n weerspieëling van wat ons glo. Dis aanbidding tot God, maar dis ook moontlik ’n manier waardeur ons mekaar bemoedig en onderrig. Dis m.a.w. nie net die dominee wat lering aanbied nie, ons leer mekaar deur die liedere wat ons sing.(Kol 3:16;17)] 

Wat beteken dit as ons sing dat Jesus in my belang geleef en gesterf het? Jesus het vir ons gestérf (dit weet almal ). Ons weet ook wat dit beteken. Hy het al ons sonde op Hom geneem en is daarvoor in ons plek gestraf. (Jesaja 5:5,6) Daarom is ons wat in Hom glo vry van straf...MAAR Hy het ook vir ons gelééf. Beide Jesus se lewe en sterwe is vir ons van die allernoodsaaklike belang. Wat beteken dit dat Jesus vir ons geleef het? Ons sing dit mos. En ons moet tog bedoel wat ons sing!

VOLBRING!

Een van die sleutel begrippe in die Johannes evangelie is die woord “volbring”*. Dis die woord wat Jesus aan die kruis uitroep (Johannes 19:30), maar dis ook ‘n deurlopende tema in die hele Johannes evangelie.  Dit is ’n uiters belangrike leidraad om Jesus se lewe en werk te verstaan. Blaai bietjie saam met my deur die vierde evangelie:

Johannes 4:34 “Jesus sê vir hulle: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om sy werk te volbring.” Jesus se groot ingesteldheid was om God se wil te doen, om die werk wat God Hom gegee het te voltooi. 

Ook so Johannes 5:36 “Maar Ek het 'n groter getuienis as dié van Johannes, want die werke wat die Vader My gegee het om te volbring, die werke self wat Ek doen, getuig van My dat die Vader My gestuur het.”

Johannes 17:4 “Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring.” Net Jesus kan dit sê in ‘n absolute sin! Sy hele lewe lank was Hy perfek gehoorsaam aan God se wil. Nooit iets teen God se wil en wet gedoen nie. Dis ’n ander manier om te sê Jesus was sondeloos. 

Jesus het niks verkeerd gedoen het nie, maar meer as dit, Hy het ook positief alles gedoen wat God wou gehad het Hy moes doen. 

Hy en Hy alleen het al God se opdragte in die kleinste detail en met volmaaktheid uitgevoer. Jesus en net Jesus was die volmaak regverdige Israeliet. (Dis die duidelike boodskap van Matteus 4 – die verhaal van die versoeking in die woestyn; elke keer het Jesus opgetree soos ’n volmaak regverdige) As volmaak gehoorsame het Jesus geslaag waar alle ander mense misluk het - Adam, Moses, Dawid, al die groot helde van die Ou Testament het gefaal, Jesus nie. Die volk Israel as geheel het gefaal, maar Jesus het die toets geslaag. Jesus en Jesus alleen het sy Vader se werke volbring en sy wil perfek uitgevoer!

Wat baat dit ons ? Hoe raak dit ons? Geweldig baie. U sien ons staan skuldig voor God oor die verkeerde dinge wat ons gedoen het. Maar meer nog, ons staan ook skuldig oor die regte dinge wat ons nie gedoen het nie. Niemand van ons het God genoeg lief nie, niemand eer God genoeg nie, niemand dank God genoeg nie.... Ons staan dus dubbeld skuldig voor God! Maar nou het Jesus as ons plaasvervanger ’n volmaakte lewe voor God geleef hier op aarde. Alles wat Hy gedoen het was presies soos God dit wou gehad het. Hy het God se werke volbring in die volle sin van die woord!

Hoe raak dit my? As ek in Christus is, word sy volmaaktheid, sy geregtigheid as myne beskou en staan ek volmaak voor God. Ons sing ook mos : “Hy is my geregtigheid , ek staan volmaak in Hom.” HY IS MY GEREGTIGHEID! “Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.” (1 Kor. 1:30) Alles wat Christus was en is, is Hy VIR ons TER WILLE VAN ons. Hy is die sondelose mens vir ons (ons moes dit gewees het....). Hy is die ware verbondgenoot vir ons (ons was veronderstel...). Hy is die regverdige, die heilige, die Geesvervulde, die volmaakte aanbidder van God, wat ons moes gewees het... - Alles VIR ons!

Anders gestel : 

Jesus het die toets wat ons moes skryf namens ons geskryf! Hy het die reisies wat ek moes hardloop, namens my gehardloop! 

AKTIEWE GEHOORSAAMHEID VAN CHRISTUS

Jesus het vir ons gesterf. Dit word sy passiewe gehoorsaamheid genoem. Jesus het ook vir ons geleef. Dit word sy aktiewe gehoorsaamheid genoem. Sy aktiewe gehoorsaamheid het Hy ook namens ons uitgeleef. Sy volmaakte gehoorsaamheid word vir ons wat glo toegereken. Sy gehoorsaamheid word nou beskou as ons gehoorsaamheid en daarom kan ons sonder vrees voor God staan, as ons met Jesus verenig is. Aan die einde van sy lewe het die groot teoloog en stryder vir die waarheid, Gresham Machen ’n telegram aan John Murray gestuur met die woorde “I am so thankfull for the active obedience of Christ. No hope without it”**

WAT VAN MY?

Jesus het God se wil volmaak uitgevoer en uitgeleef. Wat Hy geleef en gedoen en gesterf het was vir ons, ter wille van ons, tot ons voordeel. Sodat ons gered kan word! Een belangrike vraag bly oor. Hoe kry ék deel daaraan. Hoe weet ek dat wat Hy gedoen het, ook my persoonlik raak. Dat dit persoonlik verlossing vir my bring?

Die Johannes evangelie gee ’n baie duidelike antwoord. Weer is die sleutelwoord “volbring.” “Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.” (Johannes 6:28,29) God vra van ons net een ding - Glo in Jesus , die Een wat deur God gestuur is. Jy sien daar is net een wat God se werke volbring het, net een wat volmaak gehoorsaam voor God se aangesig geleef het. Jesus. As ons God se werke wil doen, doen wat God verlang en verwag, dan moet ons in Jesus glo. Ons eie pogings nie genoeg nie. Dis waarom baie mense se godsdiens so ’n tragiese frustrasie is. Hulle wil self God tevrede probeer stel. Ons kan nie. Net Jesus het God tevrede gestel, net Jesus kon aan die einde van sy lewe sê : “Dis volbring. Al die werk wat die Vader my gegee het , het Ek afgehandel.” Ons kry deel aan Jesus se volmaaktheid namens ons deur die geloof. 

Nou wat is geloof? Een of ander ingewikkelde gedagtehandeling? Nee, gelukkig nie!

Geloof is om tevrede te wees met dit wat God vir ons gedoen het in Jesus. Geloof is nie opsigself ’n perfekte daad wat vir ons verlossing verwerf nie. Geloof sê maar net : “Ek weet ek is nie goed genoeg nie, maar ek vertrou wat Jesus gedoen het met sy lewe en sterwe was goed genoeg, ook vir my!”

Die grond van my sekerheid is nie die kwaliteit van my geloof nie, maar die genoegsaamheid en volkomenheid van Jesus se lewe en sterwe namens my!

Horatius Bonar sê dit so mooi :
“What God demands from us is not satisfaction with our faith, but satisfaction with Christ and His work" - en juis dit is ware geloof!

*In die Grieks is dit deurgaans die stamwoord τελειόω. Die OAV vertaal dit dan ook konsekwent met “volbring”

**Murray, Ian, The Life Of John Murray; p64.

Vrydag, 07 Julie 2017

SMAG JY NA KRAG?

- Die gebed van die apostel Paulus gee perspektief en hoop!Paulus bid vir sy lesers onder andere vir krag in die gebed wat opgeteken is in Kolossense 1:9-14. Nou as Paulus van krag praat roer hy onmiddellik ‘n snaar in ons almal aan. Hoe so? As Christene die woord “krag” hoor dan word die ore gespits. “Krag, wel dis wat ek nodig het, dis wat ek kort in my geestelike lewe”, sal baie kinders van God erken. Inderdaad is krag ‘n onmisbare faset van Christenskap. Die koninkryk bestaan tog nie uit praatjies nie, maar krag. ‘n Geloof wat nie werk, nie ‘n verskil maak nie is seker nie veel werd nie. 


Ons wil almal meer krag hê, maar wat het ons werklik in gedagte? Om die waarheid te sê alle mense smag na krag en sukses. Dis die rede waarom muti winkels, toordokters en “lifecoaches” altyd florerende besigheid maak. Almal soek krag... Dink aan Simon die towenaar (Hand 8) wat sy natuurlike begeerte na krag onder ‘n geestelike dekmantel versteek het. Dis die rede waarom mense deur die eeue godsdienstig was en is. Om krag by die een of ander godheid te kry om die aardse lewe makliker te maak en meer suksesvol te wees. Dis die groot aanspraak van alle dwalinge en kultusse – “by ons is daar regte krag te vind.” Dis vir baie mense deurslaggewend in die keuse van ‘n kerk – “hier is dit nie dood nie, hier is krag.”

Maar presies wat verstaan ons onder krag? En is dit ook wat Paulus met krag bedoel? Weet julle, onwillekeurig, die oomblik as ons die begrip krag hoor maak ons gedagtes ‘n vinnige draai by Tarzan, Superman of enige ander gespierde figuur uit die hede of verlede afhangende van jou ouderdom en blootstelling.* Onbewustelik projekteer ons dan hierdie konsep in die Bybelse begrip “krag”. Bonatuurlike krag wat die poppe laat dans en die koppe laat draai. Krag wat my bemagtig om dinge te laat gebeur, my gaan help om bonatuurlike dinge reg te kry. Krag wat siektes, probleme en teenstanders hetsy (fisies of geestelik) in die stof sal laat byt. Krag wat soos ‘n laserpistool werk en my geestelike opponente (hetsy bose magte of menslike teenstanders) sal laat vernietig tot daar net so ‘n rokie van hulle oorbly. Meer krag beteken in ons denke minder probleme en moeilikheid, meer sukses en gerief. Hoe meer krag hoe minder vyande en ongerief. Juis daarom soek almal krag. 

Wat bedoel Paulus hier met krag? Kyk na die teks self en die onmiddellike konteks.

“...en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig...” (Kolossense 111,12 OAV)

“Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig.” (Kolossense 111,12 NAB)

Drie sake kom na vore:

~Die aard van die krag - “mag van Sy heerlikheid” (OAV) “wonderbare krag” (NAB) Die krag waarvoor Paulus bid is die krag van God self. Dis nie positiewe denke nie, dis nie ‘n menslike foefie nie. As ons glo in die werklikheid van ‘n lewende God moet ons ook glo in die werklikheid van Sy krag in ons wat glo. In Efesiërs 1:18-20 verduidelik hy meer uitvoerig wat hierdie krag behels:

“Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het...”

Ja, die krag wat in jou as kind van God werksaam is, is dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood opgewek is. Hierdie selfde krag is (reeds) werksaam in die lewe van God se kinders. (besef dit!) Dis ‘n ontsaglike ongelooflike heerlike waarheid! GLO DIT!

~Doel van die krag.  Dit word duidelik aangetoon - “om geduldig te volhard.” LW -nie krag vir sukses nie. Wat kan ons hieruit aflei ten opsigte van die krag? Een saak is baie duidelik dié krag is nie ’n towerstaffie om ons probleme uit die weg te ruim nie. Volharding en geduld veronderstel juis stryd, ‘n langdurige stryd! Dit gaan oor krag wat ons moet dra en laat vasbyt op die styl bergpad van die geloof! In alle omstandighede! Juis omstandighede wat nie lekker en aangenaam is nie... toetsing, verdrukking. Prakties beteken hierdie krag dus nie dat ek lyding in my huis, werkplek of skool sal vryspring nie. Hierdie krag beteken nie noodwendig dat my hele familie/werksmense onmiddellik sal bekeer en ek dit makliker sal hê nie. Hierdie krag beteken nie dat ek superfiks of stinkryk word nie! Hierdie krag gaan daaroor dat ek alles wat oor my pelgrimspad kom sal kan hanteer. Dis ook presies soos Paulus die bekende Filippense 4:13 gebruik!

~Nog ‘n derde saak wat hierdie krag besonders, eiesoortig maak is die blydskap aspek.** Dit bring ons by ‘n uniek Christelike aanslag. Daar’s immers baie nie-Christene wat ook ‘n hoë premie plaas op volharding, uithouvermoë en geduld soos byv. die Stoïsynse filosowe van Paulus se tyd. Hulle het groot klem gelê op selfgenoegsaamheid – “ek kan alles verduur en vat, want ek glo in myself.” Die element van blydskap impliseer dat die krag wat God ons gee nie maar net beteken om morrend of knorrend vas te byt nie of op ‘n fatalistiese wyse maar net gedwee alles te verduur nie.  Ons volharding is positief 'n saak van vreugde al is dit nie maklik nie. Dit gaan ook nie bloot oor aanplakglimlaggies ter wille van die media nie. Ons het as God se verlostes regtig rede om bly te wees. Wat is die grond van ons blydskap en dankbaarheid? “en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig, Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes." (Kolossense 1:12-14.) Die verbysterende heerlikheid van ons genadige verlossing moet voorop staan in ons gedagtes, dan kan ons nie anders as om bly te wees nie!

Is hierdie blydskap te midde van alle omstandighede realisties? Ja, dink maar aan dit waarvan ons lees in Handelinge 16. Paulus en Silas in die tronk het nie net op hulle tande gebyt en gesê ons sal nie huil nie – nee, hulle gaan verder en sing! Dis in lyn met die opdrag wat Paulus (vanuit die tronk) gee in Filippense 4:4 “Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” Wees bly! ALTYD! Trouens net ‘n entjie verder sien ons dit waarvoor Paulus gebid het vir die Kolossense was inderdaad ‘n praktiese belewenis in sy eie lewe! “Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie.” En dis juis die krag wat God hom gee wat hom hiertoe in staat stel! “Hóm (Jesus) verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat Hy gee en wat kragtig in my werk.” (Kol 1:24, 28-29)

Terloops, dis duidelik die ontvangs van Goddelike krag maak ons nie passief nie, maar wek in ons ‘n ywer en inspanning!

Jesus self is natuurlik die groot absolute voorbeeld van die soort krag wat Paulus hier in gedagte het! Maar merkwaardig, Hy het dit nie gebruik vir gerief, eie belang, eie veiligheid en gemak nie! Hy het nie eers brood vir Homself gemaak nie. Wat doen Hy met sy krag? Hy onderwerp Homself volkome aan die wil van sy Vader. Jesus se krag het Hom in Getsemane laat bid ”nogtans nie my wil nie...” Jesus se krag was so groot dat Hy Homself swak gemaak het om aan die kruis te hang en te sterf. Maar dit het Hom ook weer uit die dood laat opstaan volgens God se wil!

Die krag van God in ons maak ‘n praktiese verskil, nie in die aantal moeilikhede wat ons verduur nie, maar in die manier hoe ons dit verduur.

Dis ‘n krag wat ons laat volhard juis op ‘n manier dat ons eer aan God bring. Dis ‘n krag wat ons laat sing terwyl ons huil. Dis die krag wat ons oorwinnaars oor sonde maak. Dis die krag wat my terwyl ek seergemaak en verontreg word, my in staat stel soos Stefanus om toe hy met klippe doodgegooi is te bid : “Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Die krag wat ons in staat stel tot volharding om die hemelse wenpaal triomfantlik te haal. 

Vertrou op God om hierdie gebed van Paulus in jou lewe waar te maak! Bid dit vir jouself en jou medegelowiges! Kies om in die stryd en beproewinge van die week wat kom geduldig te volhard met blydskap!

*Erkenning aan my broer dr. Jacobus de Koning van die Antipas Gemeente in Pretoria by wie ek hierdie preek die eerste keer "gehoor" het.
**Die verskille hier tussen die OAV en die NAB het te make met die keuse van punktuasie binne die Griekse teks. Gaan die woord blydskap saam met volhard of gaan dit saam met dank? Op die ou end is die betekenisverskil nie groot nie. Of ek dit sien as volharding met blydskap of dankbaarheid met blydskap, dis duidelik dat die werking van God se krag in my lewe tot blydskap sal lei.