BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Maandag, 01 April 2013

DIE BESPOTTE KONING

- se sterwe bevry ons tot ‘n nuwe toekoms. 

Terwyl Jesus besig is om sy lewe vir sondaars te gee klink daar ‘n koor van spot op. Matteus wys ons in hoofstuk 27 doelbewus daarop hoe alle lae van die samelewing lustig hieraan deelneem. Die Seun van God is as’t ware ‘n openbare spektakel en voorwerp van spot vir alle mense: 

Soldate. "Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leërafdeling teen Hom bymekaar. 
Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om Hom; 
en hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand; en hulle val op hul knieë voor Hom en bespot Hom en sê: Wees gegroet, Koning van die Jode! 
En hulle spuug op Hom en neem die riet en slaan Hom op sy hoof. 
En nadat hulle Hom bespot het, trek hulle Hom die mantel uit en trek Hom sy klere aan en lei Hom weg om gekruisig te word." (29-31) 

Verbygangers of algemene publiek. "En die verbygangers het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoofde skud en sê: U wat die tempel afbreek en in drie dae opbou, red Uself! As U die Seun van God is, kom af van die kruis!" (39,40) 

Godsdienstige en sekulêre leiers. "En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê: 
Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos nie. As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom, en ons sal in Hom glo."  (41,42) 

Selfs Sy mede gekruisigdes, alhoewel ons uit Lukas aflei het dat een tot ander insig gekom het. "En op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig was, Hom ook beledig." (44) 

Hierdie bespotting van die Gekruisigde Jesus gaan vandag nog onverpoosd voort! (ook in die Afrikaanse pers) 

Na die beskrywing van hierdie bespottings en beledigings, noem Matteus ‘n paar opeenvolgende dramatiese gebeure. Die drie ure duisternis, die kruiswoord van Jesus en daarna is dit asof die spottery tot stilstand gedwing word toe Jesus sterf, die voorhangsel skeur, die heiliges uit die dood opgewek word en daar oor die heidense hoofman en sy groep soldate se lippe die belydenis kom : “Waarlik Hy was die Seun van God!” 

Matteus beklemtoon oor die algemeen in sy evangelie dat Jesus die beloofde koning uit die nageslag van Dawid is. Hy verdien dus die hoogste eerbied en erkenning, maar nou in hulle dwaasheid word Hy deur mense misken en gespot. Deur sy beskrywing van hierdie gebeure wil Matteus juis onderstreep hoe misplaas, uit plek die en dwaaslik verkeerd hierdie spottery van die mense is. 

As deel van die gebeure wat die majesteit van Jesus demonstreer meld Matteus die opstanding van die heiliges

"en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. 
En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn."  (Matteus 27:52,53) Ons gaan bietjie nadink oor die ietwat raaiselagtige (en dalk moeilik verstaanbare) gebeurtenis. Matteus is al een van die evangeliste wat hierdie merkwaardige gebeurtenis vermeld. Daar is ‘n hele paar vrae wat hierdie sonderlinge gebeurtenis by mens oproep: 

Die frase “na Sy opstanding” laat vrae ontstaan. Waar was hulle intussentyd voor hulle verskyning in Jerusalem? 

As hulle tydens die kruisiging opgewek is, bring dit nie die feit in gedrang dat Christus die eersteling uit die dode is nie (1 Korintiërs 15:20) of het hulle eers na Sy opstanding opgestaan? Wat is Matteus se rede vir die plaas van hierdie gegewens? 

Wie was Wie was hierdie heiliges? Het hulle weer gesterf of wat het van hulle geword? Hoekom hoor mens nie weer van hulle nie? 

Volgens die teks lyk dit baie duidelik. Die heiliges het reeds op die Goeie Vrydag opgestaan. Juis omdat hulle verskyning nie op dieselfde dag plaasgevind het nie moet Matteus ‘n nuwe tydsaanduiding gee - “na Sy opstanding” Die volle omvang van wat op Jesus se sterfdag gebeur het word dus eers na Sy opstanding bekend as hierdie heiliges aan baie "verskyn". Die woord "verskyn" skep sterk die indruk dat hulle onsigbaar was en slegs aan bepaalde hulleself vertoon het. Hier begin nou iets van die aard van hulle opstanding deurskemer. Dit herinner sterk aan Jesus se opstandingsliggaam. Na Sy opstanding het Hy homself ook sommer skielik, plotseling aan bepaalde mense vertoon en dan sommer weer verdwyn. Dink aan Sy verskyning aan Sy dissipels agter geslote deure en die Emmausgangers. Jesus het ‘n liggaam gehad, waaraan mense kon vat. Hy het brood en vis voor die oë van sy dissipels geëet, maar dit was ‘n verheerlikte liggaam sonder beperkings. 

Dit wil dus voorkom dat hierdie opgestane heiliges se liggame in dieselfde kategorie as Jesus se verheerlikte liggaam was. 

Hulle liggame was sonder die normale menslike beperkinge, verheerlikte opstandingsliggame soos ons almal eendag sal ontvang. (vergelyk Filippense 3:21) Die opwekking van hierdie heiliges is dus nie in dieselfde klas as die opwekking van Lasarus of Jaïrus se dogtertjie nie. 

As ons dink in die rigting van verheerlikte liggame word baie van die ander vrae makliker beantwoordbaar. Waar hierdie liggame dan voor die opstanding van Jesus was is dan saaklik dieselfde kwessie waar hulle na hulle verskyning hulle hulle bevind. Verheerlikte mense in ‘n ander sfeer. Hulle het dus ook nie weer gesterf en is nie weer begrawe nie. 

Wie was die heiliges? Ons weet nie. Sommige dink dit is Ou Testamentiese heiliges, ander dink dis eerder tydgenote van Jesus wat in Hom geglo het en wat op hierdie stadium al dood was. Gestorwenes uit die tyd van Jesus sou makliker herkenbaar wees vir die mense aan wie hulle verskyn het. Dit lyk dus waarskynlik dat dit tydgenote van Jesus was. 

BELANGRIKER is om te verstaan waarom Matteus hierdie gebeure hier vermeld. Op die presiese oomblik wanneer Jesus Sy lewe oorgee kom die kosmos in beweging. ’n Aardbewing. Dit raak selfs die dooies. Die betekenis van Jesus se sterwe word hierin duidelik. Dit het wydkringende kosmiese betekenis, dit lei selfs tot oorwinning oor die dood. Die mense sou reeds op Goeie Vrydag die oopgebreekte grafte opmerk en ontdek het dat dit leeg was. Eers na Jesus se opstanding sou die opstanding van die heiliges bevestig word deur hulle verskyning aan mense in Jerusalem. Hulle gee hierdeur die voorrang aan Jesus self. Hy is die Bevryder, Hy is die eersteling uit die dode. Sy sterwe bring vir hulle (en vir ons) ewige bevryding. Die opstanding op derde dag, is net bevestiging daarvan! Daarom word hierdie stukkie geskiedenis reeds saam met die gebeure van Goeie Vrydag gemeld en nie by die van die Opstandingsdag nie. 

Hulle gaan die heilige stad in. Waarom “heilige stad”? Die rede hoekom Jerusalem (wat alles behalwe heilig was) so genoem word is om daarop te wys dat dooies as onreines normaalweg uitgesluit is uit die stad (stad is heilig - hulle onrein). Die dooies is nou volledig gereinig deur hulle opwekking, die dood kan hulle nie meer buite hou nie. Hulle vorm so die voorhoede van die groot skare wat eendag die werklike heilige stad, die nuwe Jerusalem sal binnegaan. Mens sou kon sê hierdie gebeure is ‘n profetiese vooruitskouing. 

Hierdie gelowiges se opstanding reeds op Goeie Vrydag doen niks afbreuk aan die feit dat Jesus die Eersteling uit die dood is nie. In 1 Korintiërs 15 gaan dit oor Christus en ons opstanding - ons gaan Hom volg. Verder geld dit ook van hierdie heiliges dat hulle dood was deur een mens Adam en lewend geword het deur die tweede Adam. Teologies bly Jesus die Eersteling uit die dode - deur Sy dood en opstanding verseker Hy ons opstanding. 

Waarom hoor ons nie verder van hierdie heiliges se opstanding nie? Eerstens : Hulle verskyning was net tydelik, dan verdwyn hulle van die toneel. Tweedens : Hulle verskyning speel geen belangrike rol in die apostoliese prediking nie. Alle klem val op die gekruisigde Jesus en Sy verskynings. Matteus onderstreep deur hierdie stukkie geskiedenis die werklikheid van God se Seun wat sterf. Die aardbewing en die oopgebarste grafte getuig daarvan. 

Die bespotte Koning se sterwe bevry ons van sondeskuld en gevolglik van verganklikheid en dood! Die merkwaardige opstanding van die heiliges op Goeie Vrydag is ‘n voorsmaak van die volle effek van Jesus se genoegsame offer aan die kruis, sy liggaamlike historiese opstanding die Sondagoggend is die finale bevestiging daarvan. Die belangrikste vir my en vir jou is om te weet dat sy sterwe en opstanding ‘n nuwe toekoms open. Ja, vir jou en my wat glo beteken dit ‘n nuwe lewe reeds hier en nou. ‘n Lewe as vrygespreektes ten spyte van ons aaklige verlede vol sonde en mislukkings. (Ja, ook vir jou met jou mislukte huwelik, vir jou met daardie verskriklike misstap wat jy nooit kan vergeet of regmaak nie...) Ten spyte van ons voortgaande swakheid en gebrokenheid. Maar dis ook ‘n toekoms wat vooruitstrek na ‘n volmaakte ewigheid sonder enige sonde en swakheid. Ons is nou reeds in beginsel deel van hierdie groepie opgewekte heiliges met hulle verheerlikte liggaame ! Ons juig nou reeds saam met hulle oor die kruis en die leë graf van ons Verlosser. 

Dis juis die kruis en die leë graf wat bevestig dat ons Jesus nie maar net nog ‘n Joodse rabbi was soos wat arme Lina Spies en haar Gnostiese spotters beweer nie ! 

Erkenning : Vir die eksegetiese insigte oor hierdie gedeelte in Matteus, is ek dank verskuldig aan die uitstekende kommentaar van Jakob van Bruggen.

2 opmerkings:

 1. BAIE dankie vir hierdie geseënde plasing. Hierdie op pastoor Reinhart Bonnke se FB-muur het my soos ‘n voorhamer getref:

  “Christ was risen from the pit of death, made mockery of the silly seal of The Roman Empire upon His tomb. But JESUS BROKE SOMETHING FAR MIGHTIER THAN A WAXEN SEAL OF A WORLD-POWER. He broke the power of death” ...

  Mens kyk so dikwels vas teen die “wie-het-die-klip-weggerol” en sien nooit die grootsheid van die hele gebeure raak nie!

  AntwoordVee uit
  Antwoorde
  1. Wat 'n reuse verskil maak die opstanding, nie net aan ons eie toekoms nie, maar die van die ganse heelal! (Romeine 8)

   Vee uit

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.