BAIE WELKOM!

Deel in die ryk seëninge uit God se WOORD! Dit sal ook lekker wees om van jou te hoor! Neem dus vrymoedigheid om kommentaar te lewer (by OPMERKINGS), maar doen dit asseblief altyd op 'n smaakvolle en verantwoordbare manier. Onbeheerste galbrakery sal nie geplaas word nie... Die opinies hier uitgespreek is my eie tensy duidelik anders vermeld. Hierdie webjoernaal is nie 'n amptelike spreekbuis van die NG Kerk in Namibië of die Tsumeb gemeente nie.

Sondag 06 April 2014

SPONG SE ONBYBELSE SPRONG

- oor sonde en verlossing.

Die evangelie van Jesus Christus maak net sin binne die raamwerk van Sonde, Verlossing en Dankbaarheid. Dis natuurlik die kernsamevatting van die inhoud van die Heidelbergse Kategismus, een van die sogenaamde Drie Formuliere van Enigheid wat deur alle NG predikante onderteken is. Op sy beurt is hierdie inhoud weer geskoei op die inhoud van die Romeine brief, wat die omvattendste en mees sistematiese oorsig van die evangelieboodskap in die Nuwe Testament is. 

Na Paulus se inleidende opmerkings oor die inhoud van die evangelie en die triomfantelike beskrywing daarvan as die krag van God (1:1-4;16,)* gaan hy voort om die erns van God se toorn oor SONDE en die feit dat sowel Jood as nie-Jood onder die regverdige oordeel van God staan, te beskryf. In hoofstuk 3 vers 20 kom hy dan tot die volgende konklusie - “Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie; inteendeel, deur die wet leer ‘n mens wat sonde is.” Hierdie slegte nuus is egter ‘n noodsaaklike voorspel tot die verrassende aankondiging van God se VERLOSSING in die groot draaipunt van die Romeine brief in vers 21. “Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie...” Hierop volg dan nou ‘n diepte beskrywing van die regverdiging deur die geloof, gegrond op die soenverdienste van Jesus se offer aan die kruis. Die feit dat ons die verlossing slegs deur die geloof ontvang, onderstreep die feit dat redding alles, alles net genade is. Op grond van hierdie genade word die verloste mens dan nou opgeroep tot ‘n lewe van radikale DANKBAARHEID in die laaste deel van die brief. Paulus stel dit so : “En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” (12:1,2) Die kind van God se lewe van gebed, toewyding, gehoorsaamheid en diensbaarheid val als onder die noemer van evangeliese dankbaarheid vir die genadige verlossing in Jesus Christus.

Hierdie boodskap van Paulus (en die res van die NT) loop vandag deur onder die spervuur van valse leraars wat die Skrif sowel as ons Reformatoriese belydenisskrifte wil ondermyn. Een van hierdie valse profete wat feitlik alle kernwaarhede van die Christelike geloof van alle eeue verwerp is John Shelby Spong, ‘n afgetrede Amerikaanse biskop van die Episkopaalse Kerk te Newark. Hy glo nie in die bestaan van sonde nie en gevolglik ook nie in verlossing deur die plaasvervangende sterwe van Jesus aan die kruis nie!

Oor sonde en verlossing het Spong die volgende te spoeg : "Original sin is irrelevant to the life of our world -- and anybody that keeps talking about sin and rescue and redemption doesn’t understand what’s going on.

The primary Christian myth – the way we have told the Jesus story for most of the years of our life – is based on the perfection of Creation, including human beings, and their fall from perfection. They can’t rescue themselves and need a divine rescuer; the rescuer comes, pays the price, and restores them to their status before they were fallen. That’s the way our hymns talk and that’s where we developed what I call our fetish with the blood of Jesus and his cleansing power. Protestants like to bathe in it. Catholics like to drink it. It’s interesting the way we’ve made that fetish work.

But when you look at Darwinian principles, there never was a perfect creation, so [there] could not have been a fall. You don’t need to be rescued from a fall that never happened (not even metaphorically) and you can’t be restored to a status you never possessed.

We’ve got to get out of what I call the rescue/savior/redeemer mentality and begin to see life not as fallen, but incomplete. And then you develop a Christology that helps people to become more whole, more complete, more human, more authentic -- and that’s where I think we can make a difference in the world today."

Dit klink soms of hierdie valse Christus met sy humanistiese ideale selfs ook van kansels in ons eie land verkondig word!?

Dit het seker tyd geword dat elkeen wat die Here Jesus liefhet duidelik moet standpunt inneem teen sulke geloofsvernietigende dwalings... Wie die bestaan van sonde bevraagteken, het ook nie meer Jesus as Verlosser nodig nie en glo bloot in Jesus as ‘n moreel goeie Jood van die eerste eeu. Dit behels ‘n ontkenning van Jesus as die unieke Seun van God en kom neer op lastering van die ergste graad, ‘n vertrapping van sy bloed...

*Romeine 1:1-4 “Van Paulus, ‘n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het Hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy Seun. As mens is Hy uit die geslag van Dawid gebore; op grond van sy opstanding uit die dood is Hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus ons Here.”

Romeine 1:16 “Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood.”

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking

Jy is welkom om kommentaar te lewer. Hou dit kort, beleef en op die punt af.
As jy nie iewers geregistreer is nie, gebruik die anonymous opsie.